Input:

Komentár k zákonu o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (553/2003 Z. z) - § 2 - Kvalifikačné predpoklady

10.2.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.1.1.2 Komentár k zákonu o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (553/2003 Z. z) - § 2 - Kvalifikačné predpoklady

Ing. Jarmila Belešová

§ 2

Kvalifikačné predpoklady


(1) O výkon práce vo verejnom záujme sa môže uchádzať fyzická osoba, ktorá spĺňa kvalifikačný predpoklad, ak nie je ďalej ustanovené inak.


Ustanovuje sa, že uchádzať sa o prijatie do pracovného pomeru k zamestnávateľovi, pri ktorom sa vykonávajú práce vo verejnom záujme, sa môže len fyzická osoba, ktorá spĺňa kvalifikačný predpoklad ustanovený na výkon práce, ktorú bude pre zamestnávateľa vykonávať, ak zákon neustanovuje výnimku z tejto podmienky. Zamestnávateľ nemôže uzatvoriť pracovný pomer s osobou, ktorá nespĺňa ustanovený kvalifikačný predpoklad na prácu, ktorú bude pre zamestnávateľa vykonávať. Napr. základná škola nemôže uzatvoriť pracovný pomer na vykonávanie pedagogickej činnosti učiteľa alebo na vykonávanie odbernej činnosti školského špeciálneho pedagóga s fyzickou osobou, ktorá nezískala minimálne vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa z dôvodu, že na vykonávanie uvedených činností je zákonom ustanoveným kvalifikačným predpokladom minimálne vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.


(2) Kvalifikačný predpoklad na účely tohto zákona ustanovený pre najnáročnejšiu pracovnú činnosť, ktorú má zamestnanec vykonávať v rámci druhu práce dohodnutého v pracovnej zmluve, je:

a) vzdelanie,

b) osobitný kvalifikačný predpoklad podľa osobitného predpisu.8)


Ustanovuje sa kvalifikačný predpoklad na účely zákona č. 553/2003 Z. z. pre najnáročnejšiu pracovnú činnosť, ktorú bude zamestnanec vykonávať v rámci druhu práce dohodnutého v pracovnej zmluve. Kvalifikačným predpokladom na účely zákona č. 553/2003 Z. z. ustanovený pre najnáročnejšiu pracovnú činnosť, ktorú má zamestnanec pre zamestnávateľa vykonávať v rámci druhu práce dohodnutého v pracovnej zmluve, je vzdelanie vo vzťahu k požadovanému stupňu vzdelania a osobitný kvalifikačný predpoklad, ktorý je ustanovený osobitným právnym predpisom.

Osobitným kvalifikačným predpokladom na účely uvedeného zákona je absolvovanie špeciálnych skúšok alebo špecializačných foriem vzdelávania ustanovených osobitným predpisom, ktoré sú podľa nejakého právneho predpisu nevyhnutné na získanie oprávnenia vykonávať určenú pracovnú činnosť.


(3) Kvalifikačný predpoklad vzdelania na účely tohto zákona je:

a) primárne vzdelanie alebo nižšie stredné vzdelanie (ďalej len „základné vzdelanie“),

b) nižšie stredné odborné vzdelanie alebo stredné odborné vzdelanie (ďalej len „stredné vzdelanie“),

c) úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie (ďalej len „úplné stredné vzdelanie“),

d) vyššie odborné vzdelanie,

e) vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa,

f) vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,

g) vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa.


Ustanovuje sa, že kvalifikačným predpokladom vzdelania sú jednotlivé stupne vzdelania taxatívne v zákone vymenované v súlade s osobitnými predpismi. Pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci majú kvalifikačné predpoklady vo vzťahu k požadovanému stupňu vzdelania ustanovené aj v osobitnom predpise, ktorým je zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a vyhláška o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. Uvedené právne predpisy ustanovujú stupne vzdelania a študijné odbory požadované na vykonávanie pracovnej činnosti podľa jednotlivých kategórií a podkategórií pedagogických zamestnancov a kategórií odborných zamestnancov a zároveň ustanovujú, ako kvalifikačný predpoklad na vykonávanie odbornej činnosti odborných zamestnancov len vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.


(4) Nadobudnutie kvalifikačného predpokladu vzdelania uvedeného v odseku 3 sa posudzuje podľa osobitných predpisov.


Ustanovuje sa, že získanie jednotlivých stupňov vzdelania sa posudzuje podľa zákona č. 245/2008 Z. z o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov.

Podľa uvedených právnych predpisov získanie základného vzdelania preukazuje zamestnanec zamestnávateľovi vysvedčením o získaní základného vzdelania, získanie stredného vzdelania preukazuje zamestnanec zamestnávateľovi výučným listom, získanie úplného stredného vzdelania preukazuje zamestnanec zamestnávateľovi vysvedčením o maturitnej skúške, získanie vyššieho odborného vzdelania preukazuje zamestnanec zamestnávateľovi vysvedčením o absolventskej skúške a absolventským diplomom, získanie vysokoškolského vzdelania prvého stupňa preukazuje zamestnanec zamestnávateľovi diplomom o udelení titulu bakalár, získanie vysokoškolského vzdelania druhého stupňa diplomom o udelení titulu magister, inžinier alebo doktor a získanie vysokoškolského vzdelania tretieho stupňa preukazuje zamestnanec zamestnávateľovi diplomom o udelení akademického titulu PhD.

Pedagogickí zamestnanci, ktorí získali vysokoškolské vzdelanie, predkladajú na účely posúdenia spĺňania kvalifikačných predpokladov, okrem vysokoškolského diplomu, zamestnávateľovi spravidla aj vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu, prípadne vysvedčenie o absolvovaní doplňujúceho pedagogického štúdia.


(5) Osobitný kvalifikačný predpoklad na účely tohto zákona je absolvovanie špeciálnych skúšok alebo špecializačných foriem vzdelávania ustanovených osobitným predpisom,8) ktoré sú nevyhnutné na získanie oprávnenia vykonávať určenú pracovnú činnosť.


Ustanovuje sa, čo je na účely zákona osobitným kvalifikačným predpokladom. Osobitný kvalifikačný predpoklad ako požiadavka absolvovania špeciálnych skúšok alebo špecializačných foriem vzdelávania, ktoré musí mať zamestnanec absolvované alebo ich musí v stanovenej lehote absolvovať, aby mohol určenú pracovnú činnosť vykonávať, musí byť vždy ustanovený právnym predpisom, t. j. zákonom, nariadením vlády, vyhláškou a pod. Nemôže si ho ustanoviť zamestnávateľ vnútorným predpisom. Napr. u pedagogických zamestnancov je osobitným kvalifikačným predpokladom atestácia ustanovená zákonom o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch.


(6) Ak zamestnanec pri prijatí do pracovného pomeru nespĺňa osobitný kvalifikačný predpoklad ustanovený osobitným predpisom, je povinný splniť ho v čase ustanovenom v tomto osobitnom predpise,8) ak nie je ďalej ustanovené inak; ak v osobitnom predpise nie je ustanovený čas na splnenie osobitných kvalifikačných predpokladov, určí ich zamestnávateľ. Po tomto čase nemožno ich nesplnenie odpustiť. Rovnako sa postupuje aj u zamestnanca, ktorý počas pracovného pomeru začne vykonávať pracovnú činnosť, na ktorej vykonávanie je potrebný osobitný kvalifikačný predpoklad, alebo u zamestnanca, ktorý je ustanovený do funkcie vedúceho zamestnanca.


Zákon umožňuje zamestnávateľovi prijať do pracovného pomeru na vykonávanie pracovnej činnosti s ustanoveným osobitným kvalifikačným predpokladom aj zamestnanca, ktorý pri prijatí do pracovného pomeru nespĺňa ustanovený osobitný kvalifikačný predpoklad podľa osobitného predpisu. Zamestnanec je povinný tento osobitný kvalifikačný predpoklad splniť v čase ustanovenom v tomto osobitnom predpise, ak zákon neumožňuje postupovať zamestnávateľovi inak. V prípade, ak v osobitnom predpise nie je ustanovený čas na splnenie osobitných kvalifikačných predpokladov, určí čas na splnenie osobitných kvalifikačných predpokladov zamestnávateľ. Po tomto čase nemožno nesplnenie splnenie osobitných kvalifikačných predpokladov zamestnancovi odpustiť a zamestnávateľ by mal s takýmto zamestnancom skončiť pracovný pomer.

Taký istý postup je ustanovený aj v prípade, ak zamestnanec počas pracovného pomeru začne vykonávať pracovnú činnosť, na vykonávanie ktorej je potrebný osobitný kvalifikačný predpoklad, alebo u zamestnanca, ktorý je ustanovený do funkcie vedúceho zamestnanca, na

vykonávanie ktorej je ustanovený osobitný kvalifikačný predpoklad.


(7) Kvalifikačný predpoklad vzdelania sa nevzťahuje na zamestnanca, ktorý je samostatným divadelným umelcom,


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: