dnes je 12.6.2021

Input:

Komentár k zákonu o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (553/2003 Z. z.) - § 20 - Odmena

10.2.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.1.1.20 Komentár k zákonu o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (553/2003 Z. z.) - § 20 – Odmena

Ing. Jarmila Belešová

§ 20

Odmena


(1) Zamestnávateľ môže poskytovať zamestnancovi odmenu za:

a) kvalitné vykonávanie pracovných činností alebo za vykonanie práce presahujúcej rámec pracovných činností vyplývajúcich z dohodnutého druhu práce,

b) splnenie mimoriadnej pracovnej úlohy alebo osobitne významnej pracovnej úlohy, alebo vopred určenej cieľovej pracovnej úlohy, prípadne jej ucelenej etapy,

c) pracovné zásluhy pri dosiahnutí 50 a 60 rokov veku až do sumy jeho funkčného platu,

d) poskytnutie osobnej pomoci pri zdolávaní požiaru31) alebo mimoriadnej udalosti,32) pri likvidácii a odstraňovaní ich následkov, pri ktorých môže dôjsť k ohrozeniu života, zdravia alebo majetku, alebo

e) aktívnu účasť na zvýšení výnosov získaných podnikateľskou činnosťou zamestnávateľa, ktorý je príspevkovou organizáciou.


Ustanovuje sa možnosť poskytnúť zamestnancovi odmenu a aj to, za čo je možné zamestnancovi odmenu poskytnúť. Zákon umožňuje poskytnúť zamestnancovi odmenu za kvalitné vykonávanie pracovných činností alebo za vykonanie práce presahujúcej rámec pracovných činností vyplývajúcich z dohodnutého druhu práce, za splnenie mimoriadnej pracovnej úlohy alebo osobitne významnej pracovnej úlohy, alebo vopred určenej cieľovej pracovnej úlohy, prípadne jej ucelenej etapy, za pracovné zásluhy pri dosiahnutí 50 rokov veku, za poskytnutie osobnej pomoci pri zdolávaní požiaru alebo mimoriadnej udalosti, pri likvidácii a odstraňovaní ich následkov, pri ktorých môže dôjsť k ohrozeniu života, zdravia alebo majetku, a príspevková organizácia môže poskytnúť odmenu aj za aktívnu účasť na zvýšení výnosov získaných podnikateľskou činnosťou zamestnávateľa.

Výšku odmeny zákon neobmedzuje s výnimkou odmeny za pracovné zásluhy pri dosiahnutí 50 rokov veku, ktorú je možné poskytnúť maximálne do sumy funkčného platu zamestnanca. Podmienky a kritériá na poskytnutie odmeny vrátane odmeny za pracovné zásluhy pri dosiahnutí 50 rokov veku alebo 60 rokov veku, ktoré, môže zamestnávateľ diferencovať, napr. počtom odpracovaných rokov pre zamestnávateľa, si môže zamestnávateľ upraviť v podnikovej kolektívnej zmluve alebo vo vnútornom predpise.


(2) Návrh na poskytnutie odmeny zamestnancovi podľa odseku 1 vrátane jej výšky písomne odôvodní príslušný vedúci zamestnanec.


Ustanovuje sa, aby návrh na poskytnutie odmeny ako nenárokovej zložky platu, vrátane uvedenia jej výšky v návrhu, písomne odôvodnil príslušný vedúci zamestnanec zamestnanca, ktorému sa odmena

Najčítanejšie články
viac článkov