dnes je 12.6.2021

Input:

Zmeny zákona o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme od 1. 9. 2019 a 1.1.2020

10.12.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:51:56

Kapitoly videa

Aplikácia zmien v odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme účinných od 1.9.2019 v nadväznosti na novelu zákona č. 553/2003 Z. z. a ďalších právnych predpisov s tým súvisiacich. Posudzovanie kvalifikačných predpokladov pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v nadväznosti na prijatie zákona č. 138/2019 Z.z. v súvislosti so zaraďovaním pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov do kariérových stupňov a s tým súvisiacich platových tried. Zmeny v určovaní započítanej praxe PZ a OZ na účely zvýšenia platových taríf a sumy niektorých príplatkov. Novela NV č. 341/2004 Z. z.            

Obsah:

Právne predpisy

Kategórie PZ a OZ

Zaraďovanie do kariérových stupňov

Kvalifikačné predpoklady PZ a OZ , ich získavanie a posudzovanie

Zaraďovanie PZ a OZ do platových tried

Určovanie platu PZ a OZ

Príplatky (za riadenie, osobný príplatok, za výkon špecializovaných činností, príplatok za profesijný rozvoj)

Novela nariadenia vlády SR č. 341/2004 Z.z.

Lektor

Ing. Jarmila Belešová

Absolventka VŠE, fakulty riadenia a postgraduálneho štúdia pracovné právo a sociálne zabezpečenie. Celý život pracuje v oblasti pracovného práva a odmeňovania. Pôsobila 17 rokov na prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského ako personalista a vedúca personálneho útvaru. Taktiež 20 rokov pôsobila na MŠVVaŠ SR na personálnom odbore a z toho cca 15 rokov ako jeho riaditeľka.

Podieľala sa na príprave právnych predpisov najmä z oblasti odmeňovania zamestnancov rezortu a súvisiacich predpisov. Je autorkou viacerých odborných článkov v uvedenej oblasti a odpovedí na otázky v právnych poradniach niekoľkých vydavateľstiev. Je dlhoročnou lektorou v oblasti pracovného práva a odmeňovania zamestnancov regionálneho školstva. V súčasnosti pracuje ako riaditeľka osobného úradu Štátnej školskej inšpekcie.

Najčítanejšie články
viac článkov