dnes je 24.5.2022

Komentár k zákonu o odmeňovaní zamestnancov pri práci vo verejnom záujme
Produkt manažér

Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme  upravuje podmienky odmeňovania niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a určuje pôsobnosť tohto zákona. V zákone č. 553/2003 Z. z. sa taxatívne vymedzujú záväzné kvalifikačné predpoklady, plat zamestnanca a jeho zložky, platové triedy a platové stupne, zaraďovanie zamestnancov do platových tried. 

POZOR! S účinnosťou od 1. januára 2022 sa novelou zákona č. 414/2021 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch upravuje zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Zmeny sa týkajú rozšírenia § 10 odsek 2 o ustanovenia osobných príplatkov z dôvodu vykonávania práce nad rámec pracovných povinností, § 19 ods. 1 sa mení a dopĺňa v súvislosti práce nadčas a čerpaní náhradného voľna.

Odbornou garantkou a zároveň autorkou je odborníčka, ktorá sa dlhodobo venuje problematike  oblasti personalistiky a odmeňovania zamestnancov verejnej služby a štátnej služby - 21 rokov pôsobila na Ministerstve školstva, vedy a výskumu a športu SR, z toho cca 17 rokov ako riaditeľka personálneho odboru.  

Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je základným právnym predpisom v oblasti výšky platov pedagogických pracovníkov. Spomínaný zákon rieši i problematiku odborných a nepedagogických zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Viete ako postupovať napríklad v otázkach:

 • Má vedúca školského klubu detí povinnosť odovzdať majetkové priznanie?
 • Je možné zamestnancovi prisúdiť príplatok za zastupovanie?
 • Ako správne zaradiť zamestnankyňu do pracovnej triedy?
 • Ako postupovať pri odmeňovaní pracovníkov centra voľného času?
 • Do akej platovej triedy zaradiť pracovníka pedagogicko-zdravotníckeho úseku v zariadení sociálnych služieb?

POZOR! V rámci predplatného máte k dispozícii odpovedný servis, ktorý môžete využiť práve i na otázky týkajúce sa jednotlivých paragrafov zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Podmienky odmeňovania zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme sú upravené zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v príslušných právnych predpisoch. 

V online knihe Komentár k zákonu o odmeňovaní zamestnancov pri práci vo verejnom záujme máte k dispozícií okrem aktualizovaného obsahu i 24-hodín denne aktualizované vybrané právne predpisy a bezplatný odpovedný servis od renomovaných odborníkov z praxe.

 

Čo nájdete v online knihe?

 • § 1 - Predmet a rozsah úpravy
 • § 2 - Kvalifikačné predpoklady
 • § 3 - Posudzovanie plnenia kvalifikačných predpokladov
 • § 4 - Plat zamestnanca
 • § 5 - Platové triedy a zaraďovanie zamestnancov do platových tried
 • § 5a - Pracovné triedy a zaraďovanie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov do pracovných tried
 • § 6 - Platové stupne a zaraďovanie zamestnancov do platových stupňov
 • § 7 - Tarifný plat
 • § 7a - Osobný plat
 • § 7b - Tarifný plat pri výkone práce vo verejnom záujme v zahraničí
 • § 8 - Príplatok za riadenie
 • § 9 - Príplatok za zastupovanie
 • § 10 - Osobný príplatok
 • § 11 - Platová kompenzácia za sťažený výkon práce
 • § 12 - Príplatok za prácu v krízovej oblasti
 • § 13 - Príplatok za zmennosť
 • Príplatok za výkon špecializovanej činnosti(§ 13a - § 24)
 • Spoločné ustanovenia(§ 25 - § 29)
 • Prechodné ustanovenia(§ 30 - § 35)
 • Katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme

Čo je nové v on-line knihe?   

 • § 1 - Predmet a rozsah úpravy
 • § 3 - Posudzovanie plnenia kvalifikačných predpokladov
 • § 4 - Plat zamestnanca
 • § 5 - Platové triedy a zaraďovanie zamestnancov do platových tried
 • § 6 - Platové stupne a zaraďovanie zamestnancov do platových stupňov
 • § 7 - Tarifný plat
 • § 7b - Tarifný plat pri výkone práce vo verejnom záujme v zahraničí
 • § 8 - Príplatok za riadenie
 • § 10 - Osobný príplatok
 • § 11 - Platová kompenzácia za sťažený výkon práce
 • § 13 - Príplatok za zmennosť
 • § 14 - Kreditový príplatok
 • § 14a - Výkonnostný príplatok
 • § 14b - Príplatok za starostlivosť a vedenie služobného motorového vozidla
 • § 14c - Príplatok začínajúceho pedagogického zamestnanca a začínajúceho odborného zamestnanca
 • § 14d - Príplatok za prácu so žiakmi so zdravotným znevýhodnením alebo so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia
 • § 15 - Príplatok za praktickú prípravu
 • § 16 - Príplatok za prácu v noci
 • § 17 - Príplatok za prácu v sobotu alebo v nedeľu
 • § 18 - Príplatok za prácu vo sviatok
 • § 19 - Plat za prácu nadčas
 • § 20 - Odmena
 • § 21a - Náhrada za pohotovosť pri zabezpečovaní opatrení v období krízovej situácie
 • § 21b - Náhrada za sťažené životné podmienky počas výkonu práce vo verejnom záujme v zahraničí
 • § 22 - Plat a poskytovanie návratného preddavku pri výkone práce vo verejnom záujme v zahraničí
 • § 23 - Objektivizovaný platový koeficient
 • § 24 - Zahraničný príspevok
 • Spoločné ustanovenia(§ 25 - § 29)
 • Prechodné ustanovenia(§ 30 - § 35)
 • Katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme

 

Čo získate s on-line knihou?

 • aktuálne plné znenie právnych predpisov z oblasti zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme,
 • všetky informácie bez zbytočnej reklamy,
 • záruka aktuálnosti podľa najnovších zmien a noviel v legislatíve,
 • všetky potrebné informácie budete mať na jednom mieste,
 • bezplatný odpovedný servis na vaše otázky.

Autorský kolektív

Ing. Jarmila Belešová
Ing. Jarmila Belešová

Celú svoju profesionálnu kariéru pôsobila a stále pôsobí v rezorte školstva v oblasti personalistiky a odmeňovania zamestnancov verejnej služby a štátnej služby. 21 rokov pôsobila na Ministerstve školstva, vedy a výskumu a športu SR, z toho cca 17 rokov ako riaditeľka personálneho odboru. Spolupracovala na príprave viacerých právnych predpisov v pracovnoprávnej oblasti a oblasti odmeňovania. Je autorkou knižných publikácií a veľkého množstva odborných článkov v uvedenej oblasti. V súčasnosti pôsobí ako riaditeľka osobného úradu v orgáne štátnej správy.

Spokojní zákazníci online knihy

"V knihe som vždy našla všetky potrebné informácie, ktoré som hľadala. Sú prehľadne spracované."
Božena N., Kežmarok


"Knihu som zakúpil len nedávno ale som spokojný. Často využívam najmä odpovedný servis, kde vždy dostanem odpovede na všetky moje otázky v krátkom čase. Taktiež sa mi páčia konkrétne príklady z praxe, ktoré kniha ponúka."
Mikuláš R., Trebatice

 
Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu v období COVID-19

Zaraďovanie pedagogických a odborných zamestnancov do kariérových stupňov a platových tried po novele zákona

Lektor: Ing. Jarmila Belešová

Dátum: 30.5.2022

Čas konania: 14:30 - 15:30

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV
PRAKTICKÉ INFORMÁCIE