dnes je 2.2.2023

Komentár k zákonu o odmeňovaní zamestnancov pri práci vo verejnom záujme
Produkt manažér

Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme  upravuje podmienky odmeňovania niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a určuje pôsobnosť tohto zákona. V zákone č. 553/2003 Z. z. sa taxatívne vymedzujú záväzné kvalifikačné predpoklady, plat zamestnanca a jeho zložky, platové triedy a platové stupne, zaraďovanie zamestnancov do platových tried. 

POZOR! S účinnosťou od 1. januára 2022 sa novelou zákona č. 414/2021 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch upravuje zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Zmeny sa týkajú rozšírenia § 10 odsek 2 o ustanovenia osobných príplatkov z dôvodu vykonávania práce nad rámec pracovných povinností, § 19 ods. 1 sa mení a dopĺňa v súvislosti práce nadčas a čerpaní náhradného voľna.

S účinnosťou od 1.8.2022 nastali v zákone zmeny aj v dôsledku novely zákona č. 264/2022 Z.z. a od 31.3.2024 nastanú ďalšie zmeny!!!

Odbornou garantkou a zároveň autorkou je odborníčka, ktorá sa dlhodobo venuje problematike  oblasti personalistiky a odmeňovania zamestnancov verejnej služby a štátnej služby - 21 rokov pôsobila na Ministerstve školstva, vedy a výskumu a športu SR, z toho cca 17 rokov ako riaditeľka personálneho odboru.  

Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je základným právnym predpisom v oblasti výšky platov pedagogických pracovníkov. Spomínaný zákon rieši i problematiku odborných a nepedagogických zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Viete ako postupovať napríklad v otázkach:

 • Má vedúca školského klubu detí povinnosť odovzdať majetkové priznanie?
 • Je možné zamestnancovi prisúdiť príplatok za zastupovanie?
 • Ako správne zaradiť zamestnankyňu do pracovnej triedy?
 • Ako postupovať pri odmeňovaní pracovníkov centra voľného času?
 • Do akej platovej triedy zaradiť pracovníka pedagogicko-zdravotníckeho úseku v zariadení sociálnych služieb?

POZOR! V rámci predplatného máte k dispozícii odpovedný servis, ktorý môžete využiť práve i na otázky týkajúce sa jednotlivých paragrafov zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Podmienky odmeňovania zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme sú upravené zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v príslušných právnych predpisoch. 

V online knihe Komentár k zákonu o odmeňovaní zamestnancov pri práci vo verejnom záujme máte k dispozícií okrem aktualizovaného obsahu i 24-hodín denne aktualizované vybrané právne predpisy a bezplatný odpovedný servis od renomovaných odborníkov z praxe.

 S pozdravom


Claudia Frindtová

 

Čo nájdete v online knihe?

 • § 1 - Predmet a rozsah úpravy
 • § 2 - Kvalifikačné predpoklady
 • § 3 - Posudzovanie plnenia kvalifikačných predpokladov
 • § 4 - Plat zamestnanca
 • § 5 - Platové triedy a zaraďovanie zamestnancov do platových tried
 • § 5a - Pracovné triedy a zaraďovanie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov do pracovných tried
 • § 6 - Platové stupne a zaraďovanie zamestnancov do platových stupňov
 • § 7 - Tarifný plat
 • § 7a - Osobný plat
 • § 7b - Tarifný plat pri výkone práce vo verejnom záujme v zahraničí
 • § 8 - Príplatok za riadenie
 • § 9 - Príplatok za zastupovanie
 • § 10 - Osobný príplatok
 • § 11 - Platová kompenzácia za sťažený výkon práce
 • § 12 - Príplatok za prácu v krízovej oblasti
 • § 13 - Príplatok za zmennosť
 • Príplatok za výkon špecializovanej činnosti(§ 13a - § 24)
 • Spoločné ustanovenia(§ 25 - § 29)
 • Prechodné ustanovenia(§ 30 - § 35)
 • Katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme

Čo je nové v on-line knihe?   

 • Komentár k zákonu o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (553/2003 Z. z.) - § 1 - Predmet a rozsah úpravy
 • Komentár k zákonu o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (553/2003 Z. z.) - § 4 - Plat zamestnanca
 • Komentár k zákonu o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (553/2003 Z. z.) - § 7 - Tarifný plat
 • Komentár k zákonu o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (553/2003 Z. z.) - § 10 - Osobný príplatok
 • Komentár k zákonu o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (553/2003 Z. z.) - § 14b - Príplatok za starostlivosť a vedenie služobného motorového vozidla a príplatok za vedenie služobného motorového vozidla
 • Komentár k zákonu o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (553/2003 Z. z.) - § 14d - Príplatok za prácu so žiakmi so zdravotným znevýhodnením alebo so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia
 • Komentár k zákonu o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (553/2003 Z. z.) - § 14e Príplatok za profesijný rozvoj pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca
 • Komentár k zákonu o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (553/2003 Z. z.) - § 19 - Plat za prácu nadčas
 • Komentár k zákonu o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (553/2003 Z. z.) - § 23 - Objektivizovaný platový koeficient

 

Čo získate s on-line knihou?

 • aktuálne plné znenie právnych predpisov z oblasti zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme,
 • všetky informácie bez zbytočnej reklamy,
 • záruka aktuálnosti podľa najnovších zmien a noviel v legislatíve,
 • všetky potrebné informácie budete mať na jednom mieste,
 • bezplatný odpovedný servis na vaše otázky.

Autorský kolektív

Ing. Jarmila Belešová
Ing. Jarmila Belešová

Celú svoju profesionálnu kariéru pôsobila a stále pôsobí v rezorte školstva v oblasti personalistiky a odmeňovania zamestnancov verejnej služby a štátnej služby. 21 rokov pôsobila na Ministerstve školstva, vedy a výskumu a športu SR, z toho cca 17 rokov ako riaditeľka personálneho odboru. Spolupracovala na príprave viacerých právnych predpisov v pracovnoprávnej oblasti a oblasti odmeňovania. Je autorkou knižných publikácií a veľkého množstva odborných článkov v uvedenej oblasti. V súčasnosti pôsobí ako riaditeľka osobného úradu v orgáne štátnej správy.

Spokojní zákazníci online knihy

"V knihe som vždy našla všetky potrebné informácie, ktoré som hľadala. Sú prehľadne spracované."
Božena N., Kežmarok


"Knihu som zakúpil len nedávno ale som spokojný. Často využívam najmä odpovedný servis, kde vždy dostanem odpovede na všetky moje otázky v krátkom čase. Taktiež sa mi páčia konkrétne príklady z praxe, ktoré kniha ponúka."
Mikuláš R., Trebatice

 
Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu

Momentálne nie je k dispozícii žiadny webinár otázok a odpovedí, čoskoro však budú vypísané nové.

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV
PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
10.2.2023 - Daň zo závislej činnosti
Platné od 18.9.2019
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,50 %
viac
Cestovné náhrady

Stravné v SR do 31.8.2022

Opatrenie č. 116/2022 Z. z. o sumách stravného

5 - 12 hodín

6,00 €

12 - 18 hodín

9,00 €

nad 18 hodín

13,70 €

Stravné v SR od 1.9.2022

Opatrenie č. 281/2022 Z. z. o sumách

stravného

5 - 12 hodín 6,40 €
12 - 18 hodín 9,60 €
nad 18 hodín 14,50 €

 

ostatné
Najčítanejšie články
viac článkov