Input:

Komentár k zákonu o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (553/2003 Z. z.) - § 1 - Predmet a rozsah úpravy

10.2.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.1 Článok I.

Ing. Jarmila Belešová

1.1.1 Komentár k zákonu o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (553/2003 Z. z.) - Základné ustanovenia

Ing. Jarmila Belešová

1.1.1.1 Komentár k zákonu o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (553/2003 Z. z.) - § 1 - Predmet a rozsah úpravy

Ing. Jarmila Belešová

§ 1

Predmet a rozsah úpravy


(1) Tento zákon upravuje odmeňovanie niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme1) u zamestnávateľov, ktorými sú:

a) orgány štátnej správy, orgány alebo úrady, ktoré vykonávajú štátne záležitosti, ak ide o zamestnancov, ktorí neplnia úlohy štátneho orgánu pri vykonávaní štátnej správy alebo neplnia úlohy pri vykonávaní štátnych záležitostí v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom,2)

b) ďalšie rozpočtové organizácie štátu, obce a vyššieho územného celku,3)

c) príspevkové organizácie štátu, obce a vyššieho územného celku3) okrem príspevkových organizácií, ktorých objem výdavkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania je vyšší ako príspevok z rozpočtu zriaďovateľa, Slovenského národného divadla, Slovenskej filharmónie a Štátnych lesov Tatranského národného parku,

d) vyššie územné celky a obce, ak ďalej nie je ustanovené inak,

e) štátne fondy,3)

f) verejné vysoké školy a štátne vysoké školy,4)

g) Rada pre vysielanie a retransmisiu,

h) Slovenský pozemkový fond,

i) Slovenská akadémia vied a verejné výskumné inštitúcie,4aa)

j) školy, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie4a) v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti4b) a inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby,4c) ak ide o pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, ak ďalej nie je ustanovené inak,

k) základné umelecké školy, materské školy, jazykové školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti4b) a inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby,4c) ak ide o pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, ak ďalej nie je ustanovené inak,

l) zamestnávatelia, o ktorých to ustanoví osobitný predpis.


Ustanovuje sa osobný rozsah zákona č. 553/2003 Z. z. teda to, čo zákon upravuje a na koho sa vzťahuje.

Zákon sa vzťahuje na odmeňovanie niektorých zamestnancov vykonávajúcich práce vo verejnom záujme podľa zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov zamestnávateľov taxatívne vymedzených týmto ustanovením zákona. Aj keď sa zákon č. 552/2003 Z. z. nevzťahuje na zamestnancov zamestnávateľov vymedzených týmto zákonom, ktorí vykonávajú práce s prevahou fyzickej práce (manuálne, manipulačné a remeselné), zákon č. 553/2003 Z. z. sa na odmeňovanie tejto skupiny zamestnancov vzťahuje.

Zákon sa vzťahuje na odmeňovanie:

- zamestnancov orgánov štátnej správy, ktorými sú ústredné orgány štátnej správy, t. j. ministerstvá, ostatné ústredné orgány štátnej správy, napr. Úrad vlády SR, Protimonopolný úrad, Štatistický úrad SR, Úrad pre verejné obstarávanie, Národný bezpečnostný úrad. Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu, a iné orgány štátnej správy, ako sú napr. okresné úrady v sídle kraja; vzťahuje sa len na odmeňovanie tých zamestnancov uvedených orgánov štátnej správy, ktorí neplnia úlohy štátnej správy alebo nevykonávajú štátne záležitosti, teda na tých, ktorí nie sú zamestnancami v štátnej službe podľa zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe alebo v služobnom pomere, ale sú zamestnancami pri výkone práce vo verejnom záujme v týchto orgánoch;

- zamestnancov ďalších rozpočtových organizácií štátu, obce a vyššieho územného celku zriadených podľa zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, teda napr. na zamestnancov organizácií zriadených ministerstvami alebo podľa zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, ako je v rezorte školstva napr. Štátny pedagogický ústav, Metodicko-pedagogické centrum, Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania; na zamestnancov rozpočtových organizácií obce a vyššieho územného celku, ako sú napr. materské školy, základné a stredné školy a školské zariadenia, ktorých je obec alebo VÚC zriaďovateľom;

- zamestnancov príspevkových organizácií štátu, obce a vyššieho územného celku zriadených zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy; na zamestnancov týchto organizácií sa zákon vzťahuje len v prípade, ak objem výdavkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania je nižší ako je príspevok z rozpočtu zriaďovateľa; zákon taxatívne ustanovuje svoju pôsobnosť aj na zamestnancov Slovenského národného divadla, Slovenskej filharmónie a Štátnych lesov Tatranského národného parku;

- zamestnancov štátnych fondov zriadených zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy, verejných a štátnych vysokých škôl zriadených zákonom o vysokých školách, zamestnancov Rady pre vysielanie a retransmisiu, Slovenského pozemkového fondu, Slovenskej akadémie vied a od 1. januára 2018 sa vzťahuje aj na zamestnancov verejných výskumných inštitúcií zriadených zákonom č. 243/2017 Z. z. o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

- zamestnancov zamestnávateľov, v ktorých je odmeňovanie podľa zákona č. 553/2003 Z. z. ustanovené osobitným zákonom.

Zákon sa vzťahuje aj na odmeňovanie pedagogických zamestnancov ustanovených v § 19 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 138/2019 Z. z.“) a odborných zamestnancov uvedených v § 23 uvedeného zákona, t. j. na odmeňovanie pedagogických a odborných zamestnancov:

- cirkevných základných škôl a stredných škôl a súkromných základných škôl stredných škôl, ak v zákone nie je ustanovené inak,

- cirkevných základných umeleckých škôl, materských škôl, jazykových škôl a školských zariadení a súkromných základných umeleckých škôl, materských škôl, jazykových škôl a školských zariadení, ak sa tieto školy v súlade so zákonom nerozhodnú inak.

Na odmeňovanie nepedagogických zamestnancov uvedených škôl a školských zariadení sa zákon nevzťahuje.

V ďalších ustanoveniach zákon vymedzuje negatívnu pôsobnosť, teda to, na odmeňovanie koho sa nevzťahuje.


(2) Tento zákon sa nevzťahuje na zamestnanca, ktorý je zamestnancom zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktorý poskytuje starostlivosť v profesionálnej rodine,5) ktorý je vrcholovým športovcom, výkonným letcom, členom palubného personálu alebo technikom údržby lietadiel.6)


Podľa odseku 2 sa zákon nevzťahuje na zamestnanca zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, napr. detského domova, ktorý je profesionálnym rodičom podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na vrcholového športovca, výkonného letca, člena palubného personálu alebo technika údržby lietadiel aj keď sú to zamestnanci vykonávajúci práce vo verejnom záujme.


(3) Tento zákon sa nevzťahuje na:

a) hlavného kontrolóra obce a hlavného kontrolóra vyššieho územného celku,

b) zamestnancov vyššieho územného celku a obce, ak vyšší územný celok alebo obec pri odmeňovaní zamestnancov okrem zamestnancov, ktorí sú zaradení v škole a v školskom zariadení bez právnej subjektivity, postupuje podľa poriadku odmeňovania upraveného podľa Zákonníka práce; mzdové podmienky zamestnancov obce a vyššieho územného celku podľa poriadku odmeňovania nesmú byť nižšie ako ich posledný priznaný funkčný plat podľa tohto zákona.


Taxatívne je v zákone ďalej vymedzené, že sa zákon nevzťahuje na hlavného kontrolóra obce a hlavného kontrolóra vyššieho územného celku.

Negatívna pôsobnosť zákona je vymedzená aj voči zamestnancom vyššieho územného celku a obce, ale iba v tých prípadoch, v ktorých vyšší územný celok alebo obec pri odmeňovaní zamestnancov (s výnimkou zamestnancov, ktorí sú zaradení v škole a v školskom zariadení bez právnej subjektivity) postupuje podľa vnútorného poriadku odmeňovania upraveného podľa Zákonníka práce. Teda obci a vyššiemu územnému celku je daná možnosť nepostupovať pri odmeňovaní svojich zamestnancov podľa zákona č. 553/2003 Z. z., ale vypracovať si vlastný vnútorný poriadok odmeňovania upravený podľa Zákonníka práce. To však neplatí na zamestnancov škôl a školských zariadení bez právnej subjektivity, ktorých zriaďovateľom a zároveň zamestnávateľom je obec, alebo vyšší územný celok, ako je napr. materská škola bez právnej subjektivity alebo základná škola bez právnej subjektivity, ktorých je obec alebo vyšší územný celok povinný odmeňovať podľa zákona č. 553/2003 Z. z. aj v prípade, ak svojich zamestnancov odmeňuje podľa vlastného poriadku odmeňovania.

Ak vyšší územný celok alebo obec vydá interný predpis, v ktorom si upraví poriadok odmeňovania, tento musí byť uplatňovaný vo vzťahu ku všetkým jeho zamestnancom. Nemôže nastať situácia, podľa ktorej by boli niektorí zamestnanci obce alebo vyššieho územného celku odmeňovaní podľa zákona č. 553/2003 Z. z. a niektorí podľa vnútorného poriadku odmeňovania. Všetci zamestnanci obe a vyššieho územného celku s výnimkou pedagogických a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení musia byť odmeňovaní rovnakým spôsobom. Okrem toho je ustanovené, že platové nároky zamestnancov, ktorí sú odmeňovaní podľa poriadku odmeňovania obce alebo VÚC, nesmú byť nižšie, ako boli v dobe, keď títo zamestnanci boli odmeňovaní podľa zákona č. 553/2003 Z. z.


(4) Tento zákon sa nevzťahuje na pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov základnej umeleckej školy, materskej školy, jazykovej školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ak základná umelecká škola, materská škola, jazyková škola a školské zariadenie pri odmeňovaní postupuje podľa kolektívnej zmluvy alebo vnútorného predpisu, v ktorých sú podmienky odmeňovania upravené podľa Zákonníka práce.


Taktiež sú z pôsobnosti zákona č. 553/2003 Z. z. vylúčení niektorí zamestnávatelia poskytujúci výchovu a vzdelávanie, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa kolektívnej zmluvy alebo podľa vnútorného predpisu, v ktorom sú podmienky odmeňovania upravené v súlade so Zákonníkom práce.

Uvedené ustanovenie zákona dáva cirkevnej a súkromnej základnej umeleckej škole, cirkevnej a súkromnej materskej škole, cirkevnej a súkromnej jazykovej škole a cirkevnému a súkromnému školskému zariadeniu možnosť postupovať pri odmeňovaní svojich pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov podľa podnikovej kolektívnej zmluvy alebo vnútorného predpisu, v ktorých má podmienky odmeňovania upravené podľa Zákonníka práce. Tieto školy a školské zariadenia sa môžu rozhodnúť, či pri odmeňovaní svojich pedagogických a odborných zamestnancov budú postupovať podľa zákona o odmeňovaní alebo nie.


(5) Tento zákon sa nevzťahuje na pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov školy, v ktorej sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie4a) v zriaďovateľskej pôsobnosti inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ak škola, v ktorej sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie,4a) pri odmeňovaní postupuje podľa kolektívnej zmluvy alebo vnútorného predpisu, v ktorých sú podmienky odmeňovania upravené podľa Zákonníka práce.


Aj súkromné základné školy a súkromné stredné školy sa môžu v súlade s týmto ustanovením zákona rozhodnúť, či pri odmeňovaní pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov budú postupovať podľa zákona o odmeňovaní alebo budú postupovať podľa podnikovej kolektívnej zmluvy alebo vnútorného predpisu, v ktorých si podmienky odmeňovania upravia podľa Zákonníka práce.


(6) Tento zákon sa nevzťahuje na zamestnancov verejnej výskumnej inštitúcie s najmenej vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa, ktorí vykonávajú výskumno-pedagogickú činnosť alebo výskumnú činnosť a vývojovú činnosť, ak verejná výskumná inštitúcia pri ich odmeňovaní postupuje podľa kolektívnej zmluvy alebo vnútorného predpisu, v ktorých sú podmienky odmeňovania upravené podľa Zákonníka práce.


Od 1. januára 2019 sa môže aj verejná výskumná inštitúcia rozhodnúť, že svojich zamestnancov s najmenej vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa, ktorí vykonávajú výskumno-pedagogickú činnosť alebo výskumnú činnosť a vývojovú činnosť, nebude odmeňovať podľa zákona č. 553/2003 Z. z., ale pri ich odmeňovaní bude postupovať podľa kolektívnej zmluvy alebo vnútorného predpisu, v ktorých bude mať podmienky odmeňovania upravené podľa Zákonníka práce.


(7) Tento zákon sa nevzťahuje na vysokoškolských učiteľov, výskumných pracovníkov a umeleckých pracovníkov verejnej vysokej školy a štátnej


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: