dnes je 31.5.2023

Komentár k zákonu o odmeňovaní zamestnancov pri práci vo verejnom záujme
Produkt manažér

Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme  upravuje podmienky odmeňovania niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a určuje pôsobnosť tohto zákona. V zákone č. 553/2003 Z. z. sa taxatívne vymedzujú záväzné kvalifikačné predpoklady, plat zamestnanca a jeho zložky, platové triedy a platové stupne, zaraďovanie zamestnancov do platových tried. 

S účinnosťou od 1.1.2023 nastali v zákone zmeny na základe prijatého zákona č. 389/2022 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici. S účinnosťou od 1.januára 2023 sa novelou č. 389/2022 Z. z. zavádza do ustanovenia § 6 nový odsek 8, ktorý upravuje zaokrúhľovanie výslednej praxe pri vykonávaní pracovných činností. V prípade, ak sa započítava prax z viacerých pracovných činností, postup spočíva v zaokrúhlení každej pracovnej činnosti na dve desatinné miesta nahor a následne sa súčet praxí zaokrúhli na celý deň nahor.

Novelou č. 389/2022 Z. z.  došlo s účinnosťou od 1.1.2023  zároveň k novelizácii  ustanovenia § 27 ods. 4 Zákona č. 553/2003 Z. z., v zmysle ktorého sa definuje príslušná časť funkčného platu, ktorú predstavuje podiel funkčného platu a priemerného počtu pracovných hodín pripadajúcich na jeden mesiac v roku. Zároveň platí, že pri zníženej dĺžke pracovného času pod ustanovený rozsah sa hodinová sadzba funkčného platu úmerne upraví.

Odbornou garantkou a zároveň autorkou je odborníčka, ktorá sa dlhodobo venuje problematike  oblasti personalistiky a odmeňovania zamestnancov verejnej služby a štátnej služby - 21 rokov pôsobila na Ministerstve školstva, vedy a výskumu a športu SR, z toho cca 17 rokov ako riaditeľka personálneho odboru.  

Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je základným právnym predpisom v oblasti výšky platov pedagogických pracovníkov. Spomínaný zákon rieši i problematiku odborných a nepedagogických zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Ďalšie zmeny zákona č. 553/2003 Z. z. nás čakajú až od 31. marca 2024, na základe zákona č. 395/2021 Z. z, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Viete ako postupovať napríklad v otázkach:

 • Má vedúca školského klubu detí povinnosť odovzdať majetkové priznanie?
 • Je možné zamestnancovi prisúdiť príplatok za zastupovanie?
 • Ako správne zaradiť zamestnankyňu do pracovnej triedy?
 • Ako postupovať pri odmeňovaní pracovníkov centra voľného času?
 • Do akej platovej triedy zaradiť pracovníka pedagogicko-zdravotníckeho úseku v zariadení sociálnych služieb?


POZOR! V rámci predplatného máte k dispozícii odpovedný servis, ktorý môžete využiť práve i na otázky týkajúce sa jednotlivých paragrafov zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Podmienky odmeňovania zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme sú upravené zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v príslušných právnych predpisoch. 

V online knihe Komentár k zákonu o odmeňovaní zamestnancov pri práci vo verejnom záujme máte k dispozícií okrem aktualizovaného obsahu i 24-hodín denne aktualizované vybrané právne predpisy a bezplatný odpovedný servis od renomovaných odborníkov z praxe.

 S pozdravom


Claudia Frindtová

 

Čo nájdete v online knihe?

Čo je nové v on-line knihe?   

 • Komentár k zákonu o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (553/2003 Z. z.) - § 8 - Príplatok za riadenie
 • Komentár k zákonu o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (553/2003 Z. z.) - § 14e Príplatok za profesijný rozvoj pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca
 • Komentár k zákonu o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (553/2003 Z. z.) - § 14b - Príplatok za starostlivosť a vedenie služobného motorového vozidla a príplatok za vedenie služobného motorového vozidla
 • Komentár k zákonu o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (553/2003 Z. z.) - § 15 - Príplatok za praktickú prípravu
 • Komentár k zákonu o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (553/2003 Z. z.) - § 16 - Príplatok za prácu v noci
 • Komentár k zákonu o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (553/2003 Z. z.) - § 20 - Odmena 
 • Komentár k zákonu o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (553/2003 Z. z.) - § 21b - Náhrada za sťažené životné podmienky počas výkonu práce vo verejnom záujme v zahraničí
 • Komentár k zákonu o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (553/2003 Z. z.) - § 22 - Plat a poskytovanie návratného preddavku pri výkone práce vo verejnom záujme v zahraničí
 • Komentár k zákonu o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (553/2003 Z. z.) - § 25 
 • Komentár k zákonu o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (553/2003 Z. z.) - § 29

 

Čo získate s on-line knihou?

 • aktuálne plné znenie právnych predpisov z oblasti zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme,
 • všetky informácie bez zbytočnej reklamy,
 • záruka aktuálnosti podľa najnovších zmien a noviel v legislatíve,
 • všetky potrebné informácie budete mať na jednom mieste,
 • bezplatný odpovedný servis na vaše otázky.

Autorský kolektív

Ing. Jarmila Belešová
Ing. Jarmila Belešová

Celú svoju profesionálnu kariéru pôsobila a stále pôsobí v rezorte školstva v oblasti personalistiky a odmeňovania zamestnancov verejnej služby a štátnej služby. 21 rokov pôsobila na Ministerstve školstva, vedy a výskumu a športu SR, z toho cca 17 rokov ako riaditeľka personálneho odboru. Spolupracovala na príprave viacerých právnych predpisov v pracovnoprávnej oblasti a oblasti odmeňovania. Je autorkou knižných publikácií a veľkého množstva odborných článkov v uvedenej oblasti. V súčasnosti pôsobí ako riaditeľka osobného úradu v orgáne štátnej správy.

Spokojní zákazníci online knihy

"V knihe som vždy našla všetky potrebné informácie, ktoré som hľadala. Sú prehľadne spracované."
Božena N., Kežmarok


"Knihu som zakúpil len nedávno ale som spokojný. Často využívam najmä odpovedný servis, kde vždy dostanem odpovede na všetky moje otázky v krátkom čase. Taktiež sa mi páčia konkrétne príklady z praxe, ktoré kniha ponúka."
Mikuláš R., Trebatice

 
Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu

Organizačné zmeny a najčastejšie chyby zamestnávateľov

Lektor: Mgr. Danica Černá Valentová

Dátum: 23.6.2023

Čas konania: 9:00 - 10:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Zmeny v zákone č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov od 1.4.2024

Lektor: Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

Dátum: 12.7.2023

Čas konania: 9:00 - 10:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV
PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
31.5.2023 - Daň z príjmu právnickej osoby

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Platné od 10.5.2023
Jednodňové refinančné operácie 4,00 %
Hlavné refinančné operácie 3,75 %
Jednodňové sterilizačné operácie 3,25 %
viac
Cestovné náhrady

Stravné v SR od 1.6.2023

Opatrenie č. 171/2023 Z. z. o sumách stravného

5 - 12 hodín

7,30 €

12 - 18 hodín

10,90 €

nad 18 hodín

16,40 €

Stravné v SR od 1.1.2023

Opatrenie č. 432/2022 Z. z. o sumách

stravného

5 - 12 hodín 6,80 €
12 - 18 hodín 10,10 €
nad 18 hodín 15,30 €

 

ostatné
Najčítanejšie články
viac článkov