dnes je 12.6.2021

Input:

Komentár k zákonu o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (553/2003 Z. z.) - § 10 - Osobný príplatok

10.2.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.1.1.10 Komentár k zákonu o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (553/2003 Z. z.) - § 10 - Osobný príplatok

Ing. Jarmila Belešová

§ 10

Osobný príplatok


(1) Zamestnancovi na ocenenie mimoriadnych osobných schopností, dosahovaných pracovných výsledkov alebo za vykonávanie práce nad rámec pracovných povinností možno priznať osobný príplatok až do sumy zodpovedajúcej ustanovenému limitu; to sa nevzťahuje na zamestnanca zamestnávateľa uvedeného v § 1 ods. 1 písm. g). Osobný príplatok sa určí pevnou sumou zaokrúhlenou na 50 eurocentov nahor.


Ustanovujú sa podmienky poskytnutia osobného príplatku ako nenárokovej zložky platu, teda na jeho priznanie zamestnanec nemá právny nárok. Po jeho priznaní zamestnávateľom sa stáva nárokovou zložkou platu zamestnanca. Poskytuje sa mesačne až do výšky zákonom ustanoveného limitu pevnou sumou zaokrúhlenou na 50 eurocentov. Zamestnávateľ môže zamestnancovi poskytnúť osobný príplatok na ocenenie mimoriadnych osobných schopností, na ocenenie dosahovaných pracovných výsledkov alebo za vykonávanie práce nad rámec pracovných povinností.


(2) Osobný príplatok je možné zvýšiť, znížiť alebo odobrať na základe úrovne kvality plnenia pracovných úloh.


Uvedené ustanovenie sa do § 10 zákona doplnilo od 1. januára 2020. Ustanovujú sa podmienky, za ktorých je možné zvýšiť, znížiť alebo odobrať. Od 1. januára 2020 môže zamestnávateľ zamestnancovi osobný príplatok zvýšiť, znížiť alebo odobrať len na základe úrovne kvality plnenia pracovných úloh.


(3) O priznaní osobného príplatku podľa odseku 1, jeho zvýšení, znížení alebo odobratí rozhoduje zamestnávateľ na základe písomného návrhu príslušného vedúceho zamestnanca.


Od 1. januára 2020 sa uvedený odsek a nasledujúce odseky § 10 zákona vzhľadom na doplnenie nového odseku do § 10 zákona prečíslovali tak, že doterajší odsek 2 sa prečísloval na odsek 3, odsek 3 sa prečísloval na odsek 4. K inej zmene tohto ustanovenia zákona od 1. januára 2020 nedošlo.

Aj od 1. januára 2020 sa ustanovuje sa, že o priznaní, zvýšení, znížení alebo odobratí osobného príplatku rozhoduje zamestnávateľ na základe písomného návrhu príslušného vedúceho zamestnanca. Teda rozhodnutie o priznaní, zvýšení, znížení alebo odobratí osobného príplatku je plne v kompetencii zamestnávateľa, na základe písomného návrhu príslušného vedúceho zamestnanca, a na jeho zmenu, ani na odobratie, sa nevyžaduje súhlas zamestnanca. Neexistencia písomného návrhu príslušného vedúceho zamestnanca, napr. pri priznaní, zmene alebo odobratí osobného príplatku, nemá za následok neplatnosť jeho úpravy.


(4) Limit osobného príplatku na účely odseku 1 je 100 % platovej tarify najvyššieho platového stupňa platovej triedy, do ktorej je zamestnanec zaradený, a u pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca 100 % z platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je zaradený, zvýšenej o 14 %.


Ustanovuje sa maximálny limit osobného príplatku na 100 % z 12. platového stupňa platovej tarify platovej triedy, od 1. 1. 2019 zo 14. platového stupňa, do ktorej je zamestnanec zaradený. U pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca je maximálny limit ustanovený na 100 % z platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec zaradený, zvýšenej o 24 % a od 1. septembra 2019 zvýšenej o 14%. Od 1. septembra 2019 teda došlo k zmene hornej hranice osobného príplatku pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca. U zamestnancov verejnej výskumnej inštitúcie nebol do 31. 12. 2018 limit

Najčítanejšie články
viac článkov