dnes je 12.6.2021

Input:

Komentár k zákonu o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (553/2003 Z. z.) - § 13 - Príplatok za zmennosť

10.2.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.1.1.13 Komentár k zákonu o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (553/2003 Z. z.) - § 13 - Príplatok za zmennosť

Ing. Jarmila Belešová


§ 13

Príplatok za zmennosť

Zamestnancovi, ktorému zamestnávateľ v dvojzmennej prevádzke, trojzmennej prevádzke alebo v nepretržitej prevádzke rozvrhol pracovný čas tak, že prácu vykonáva striedavo vo všetkých zmenách, patrí príplatok za zmennosť mesačne v rámci rozpätia 1,3% až 10 % platovej tarify prvého platového stupňa prvej platovej triedy základnej stupnice platových taríf uvedenej v prílohe č. 3. Príplatok za zmennosť sa určí pevnou sumou zaokrúhlenou na 50 eurocentov nahor. Príplatok v rovnakom rozpätí patrí aj zamestnancovi, ktorý prácu vykonáva v jednozmennej prevádzke, ak jeho pracovný čas je rozvrhnutý nerovnomerne.


Ustanovujú sa podmienky poskytovania príplatku za zmennosť a jeho výška. Príplatok sa určuje v rámci stanoveného rozpätia z platovej tarify prvého platového stupňa prvej platovej triedy základnej stupnice platových taríf. Je nárokovou zložkou platu zamestnanca vykonávajúceho prácu na zmeny alebo zamestnanca, ktorý ma pracovný čas rozvrhnutý nerovnomerne, na spodnej hranici stanoveného percentuálneho rozpätia.

Podľa § 90 ods. 2 a 3 ZP  Zákonníka práce prácou na zmeny je spôsob organizácie pracovného času, pri ktorom zamestnanci jeden druhého striedajú na rovnakom pracovisku podľa určitého rozvrhu a v priebehu určitého obdobia dní alebo týždňov pracujú v rôznom čase. To platí aj v prípade, ak pri striedaní zamestnancov v zmenách dôjde k súbežnému výkonu práce zamestnancov nadväzujúcich zmien. Zamestnanec pracujúci v pracovných zmenách je teda každý zamestnanec, ktorého pracovný čas je organizovaný formou rozvrhnutia práce na pracovné zmeny.

Príplatok za zmennosť patrí zamestnancovi vykonávajúcemu prácu striedavo vo všetkých zmenách v dvojzmennej prevádzke, trojzmennej prevádzke alebo v nepretržitej prevádzke. Príplatok patrí aj zamestnancovi, ktorý prácu vykonáva v jednozmennej prevádzke, ak jeho pracovný čas je rozvrhnutý nerovnomerne.

Pri posudzovaní toho, či je na pracovisku práca vykonávaná na zmeny alebo je pracovný čas zamestnanca rozvrhnutý nerovnomerne, teda aj toho, či sú splnené podmienky na priznanie príplatku za zmennosť, zamestnávateľ môže podporne postupovať podľa § 90 ZP  Zákonníka práce.

Aj napriek stanoveniu začiatku a konca jednotlivých zmien v Zákonníku práce, prácou na zmeny je aj práca učiteliek materských škôl s celodennou výchovou a vzdelávaním a s týždennou a nepretržitou výchovou a vzdelávaním vzhľadom na špecifickosť pracovného času pedagogických zamestnancov, ktorý sa skladá z vykonávania priamej výchovno-vzdelávacej činnosti, teda z plnenia základného úväzku, a z vykonávania ostatných činností súvisiacich s pedagogickou prácou ustanovených v pracovnom poriadku zamestnávateľa. Zmennosť učiteliek materskej školy vyplýva aj z vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z., podľa ktorej v triede s celodennou výchovou a vzdelávaním zabezpečujú predprimárne vzdelávanie striedavo na zmeny dvaja učitelia. V triede s týždennou a nepretržitou výchovou a vzdelávaním pôsobia striedavo na zmeny štyria učitelia.

Zákonník práce pojem nerovnomerné

Najčítanejšie články
viac článkov