dnes je 12.6.2021

Input:

Komentár k zákonu o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (553/2003 Z. z.) - § 14c - Príplatok začínajúceho pedagogického zamestnanca a začínajúceho odborného zamestnanca

10.2.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.1.1.14.3 Komentár k zákonu o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (553/2003 Z. z.) - § 14c - Príplatok začínajúceho pedagogického zamestnanca a začínajúceho odborného zamestnanca

Ing. Jarmila Belešová


§ 14c

Príplatok začínajúceho pedagogického zamestnanca a začínajúceho odborného zamestnanca

Začínajúcemu pedagogickému zamestnancovi a začínajúcemu odbornému zamestnancovi patrí príplatok začínajúceho pedagogického zamestnanca a začínajúceho odborného zamestnanca. Príplatok sa poskytuje mesačne vo výške 6 % z platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec zaradený. Príplatok sa poskytuje po dobu zaradenia pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca do kariérového stupňa začínajúci pedagogický zamestnanec a začínajúci odborný zamestnanec. Príplatok sa určí pevnou sumou zaokrúhlenou na 50 eurocentov nahor.


Ustanovujú sa podmienky a výška príplatku začínajúceho pedagogického zamestnanca a začínajúceho odborného zamestnanca. Príplatok patrí medzi nárokovateľné zložky platu tejto skupiny zamestnancov. Príplatok sa poskytuje každému pedagogickému a odbornému zamestnancovi, ktorý je zaradený do kariérového stupňa „začínajúci pedagogický zamestnanec“ alebo „začínajúci odborný zamestnanec“. Začínajúci pedagogický zamestnanec je zamestnanec, ktorý nastúpil do prvého pracovného pomeru, v ktorom bude vykonávať pedagogickú činnosť, a začínajúci odborný zamestnanec je zamestnanec, ktorý nastúpil do prvého pracovného pomeru, v ktorom bude vykonávať odbornú činnosť, a to až do ukončenia adaptačného vzdelávania. To znamená, že príplatok začínajúceho pedagogického zamestnanca, resp. začínajúceho odborného zamestnanca, sa poskytuje od prvého dňa nástupu do prvého pracovného pomeru, v ktorom bude zamestnanec vykonávať pracovnú činnosť pedagogického zamestnanca alebo pracovnú činnosť odborného zamestnanca. Do 31.8.2019 sa príplatok poskytoval až do ukončenia adaptačného vzdelávania, t. j. do dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o ukončení adaptačného vzdelávania, teda do dňa preradenia zamestnanca do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec alebo samostatný odborný zamestnanec. Od 1. septembra 2019 sa tiež poskytuje do ukončenia adaptačného vzdelávania, ale len do dňa podpísania protokolu o ukončení adaptačného vzdelávania z dôvodu, že adaptačné vzdelávanie sa od 1.septembra 2019 končí podpísaním protokolu o ukončení adaptačného vzdelávania Teda príplatok sa poskytuje do dňa preradenia zamestnanca do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec alebo samostatný

Najčítanejšie články
viac článkov