dnes je 12.6.2021

Input:

Komentár k zákonu o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (553/2003 Z. z.) - § 5 - Platové triedy a zaraďovanie zamestnancov do platových tried

10.2.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.1.1.5 Komentár k zákonu o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (553/2003 Z. z.) - § 5 - Platové triedy a zaraďovanie zamestnancov do platových tried

Ing. Jarmila Belešová

§ 5

Platové triedy a zaraďovanie zamestnancov do platových tried


(1) Zamestnávateľ zaradí zamestnanca do platovej triedy podľa najnáročnejšej pracovnej činnosti z hľadiska jej zložitosti, zodpovednosti, fyzickej záťaže a psychickej záťaže, ktorú má vykonávať podľa druhu práce dohodnutého v pracovnej zmluve, a podľa splnenia kvalifikačných predpokladov, ktoré sú potrebné na jej vykonávanie.


Ustanovuje sa spôsob zaraďovania zamestnancov do platových tried. Aj do 1. januára 2019 je podstatou zaradenia zamestnanca do platovej triedy určenie najnáročnejšej pracovnej činnosti z hľadiska jej zložitosti, zodpovednosti, fyzickej záťaže a psychickej záťaže, ktorú má zamestnanec vykonávať pre zamestnávateľa podľa druhu práce dohodnutého v pracovnej zmluve. Zároveň musí zamestnanec spĺňať kvalifikačné predpoklady, ktoré sú potrebné na vykonávanie určenej pracovnej činnosti, ktorú bude pre zamestnávateľa vykonávať, ustanovené pre jednotlivé pracovné činnosti v nariadení vlády SR č. 341/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní v znení neskorších predpisov.

Zamestnávateľ nemôže zaradiť zamestnanca do platovej triedy, v ktorej je zaradená pracovná činnosť, na vykonávanie ktorej zamestnanec nespĺňa ustanovený kvalifikačný predpoklad, a ani nemôže dať zamestnancovi vykonávať pracovnú činnosť, na vykonávanie ktorej zamestnanec nespĺňa ustanovený kvalifikačný predpoklad.

Náročnosť pracovných činností z hľadiska ich zložitosti, zodpovednosti, fyzickej záťaže a psychickej záťaže je premietnutá v uvedenom nariadení vlády, ako súčasť hodnotenia jednotlivých pracovných činností vykonaného prostredníctvom vypracovaného analytického listu pracovnej činnosti následným zaradením do príslušnej platovej triedy. To znamená, že túto súčasť zaraďovania zamestnanca do platovej triedy zamestnávateľ nemusí vykonávať, pretože je premietnutá v zaradení každej pracovnej činnosti do platovej triedy v katalógu.

Spôsob zaraďovania do platovej triedy podľa najnáročnejšej pracovnej činnosti sa neuplatňuje u pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, ktorí sa zaraďujú do platových tried podľa získaného kariérového stupňa.

Od 1. januára 2019 nedošlo k zmene spôsobu zaraďovania zamestnancov do platových tried.


(2) Zamestnávateľ zaradí vedúceho zamestnanca do platovej triedy podľa najnáročnejšej pracovnej činnosti ním vykonávanej, najmenej do platovej triedy, do ktorej je zaradená najnáročnejšia pracovná činnosť vykonávaná v ním riadenom organizačnom útvare. Rovnako sa postupuje, ak ide o vedúceho zamestnanca, ktorý je štatutárnym orgánom zamestnávateľa.


Ustanovuje sa, že vedúci zamestnanec sa do platovej triedy zaradí tiež podľa najnáročnejšej pracovnej činnosti, ktorú vykonáva. Musí byť však zaradený najmenej do tej platovej triedy, do ktorej je zaradená najnáročnejšia pracovná činnosť vykonávaná zamestnancom v ním riadenom organizačnom útvare. Teda, ak vedúci zamestnanec, ktorý je zaradený v 6. platovej triede riadi prácu zamestnanca zaradeného napr. do 8. platovej triedy, tento vedúci zamestnanec musí byť tiež zaradený do 8. platovej triedy. Takto sa postupuje pri zaradení vedúceho zamestnanca do platovej triedy aj v prípade, ak vedúci zamestnanec nespĺňa kvalifikačný predpoklad pre zaradene do platovej triedy, v ktorej je zaradený jeho podriadený zamestnanec.

Uvedené platí aj pre vedúceho zamestnanca, ktorý je štatutárnym orgánom zamestnávateľa, teda aj štatutárny orgán zamestnávateľa sa zaradí do tej platovej triedy, do ktorej je zaradená najnáročnejšia pracovná činnosť vykonávaná zamestnancom v organizácii, v ktorej vykonáva funkciu štatutárneho orgánu.

Ani toto ustanovenie zákona sa neuplatňuje u vedúcich pedagogických zamestnancov a vedúcich odborných zamestnancov, ktorí sa do platových tried tiež zaraďujú podľa získaného kariérového stupňa.


(3) Ak zamestnanec má vykonávať pracovné činnosti s prevahou duševnej práce, zaradí ho zamestnávateľ do niektorej z platových tried 2 až 11.


Do 31. 12. 2018 bolo ustanovené, že zamestnanca, ktorý vykonával pracovné činnosti s prevahou duševnej práce, bolo možné zaradiť do jednej z platových tried 3 až 14. Z dôvodu zmeny počtu platových tried od 1. januára 2019 sa zmenilo aj toto ustanovenie zákona. Ustanovuje sa, že zamestnanca, ktorý vykonáva pracovné činnosti s prevahou duševnej práce, je možné zaradiť od 1. januára 2019 do jednej z platových tried 2 až 11.


(4) Ak zamestnanec má vykonávať pracovné činnosti remeselné, manuálne alebo manipulačné s prevahou fyzickej práce, zaradí ho zamestnávateľ do niektorej z platových tried 1 až4.


Do 31. 12. 2018 bolo ustanovené, že zamestnanca, ktorý vykonával pracovné činnosti remeselné, manuálne alebo manipulačné s prevahou fyzickej práce, bolomožné zaradiť do 31. decembra 2018do jednej z platových tried 1 až 7. Od 1. januára 2019 je možné zamestnanca, ktorý vykonáva pracovné činnosti remeselné, manuálne alebo manipulačné s prevahou fyzickej práce, zaradiť do jednej z platových tried 1 až 4.


(5) Zaradenie zamestnanca do platovej triedy musí byť v súlade s

a) charakteristikou platovej triedy a

b) katalógom.


Ustanovuje sa, že pri zaraďovaní zamestnanca do platovej triedy musí zamestnávateľ postupovať tak, aby zaradenie zamestnanca do platovej triedy bolo v súlade s charakteristikou platovej triedy, do ktorej sa zamestnanec zaraďuje, uvedenej v prílohe č. 1 a č. 2 zákona a v súlade s katalógom pracovných činností, t.j. v súlade s nariadením vlády SR č. 341/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní v znení neskorších predpisov, od 1. januára 2019 v znení podľa nariadenia vlády SR č. 354/2018 Z. z., ktorý bolo nariadenie vlády SR č. 341/2004 Z. z. novelizované.


(6) Ak najnáročnejšia pracovná činnosť, ktorú má zamestnanec vykonávať podľa pracovnej náplne v rámci druhu práce dohodnutého v pracovnej zmluve, nie je uvedená v katalógu, zamestnávateľ ho dočasne zaradí do platovej triedy porovnaním tejto pracovnej činnosti s pracovnými činnosťami uvedenými v katalógu. Pri porovnaní pracovných činností sa vychádza z charakteristiky príslušnej platovej triedy podľa § 3 ods. 1, pričom pracovné činnosti sa porovnávajú z hľadiska:

a) potrebných kvalifikačných predpokladov,

b) zložitosti,

c) zodpovednosti,

d) psychickej záťaže a fyzickej záťaže.


Ustanovuje sa postup v prípade, ak najnáročnejšia pracovná činnosť, ktorú má zamestnanec vykonávať podľa pracovnej náplne v rámci druhu práce dohodnutého v pracovnej zmluve, nie je uvedená v katalógu. V takom prípade zamestnávateľ dočasne zaradí zamestnanca do platovej triedy tak, že porovná pracovnú činnosť vykonávanú zamestnancom s pracovnými činnosťami uvedenými v katalógu. Pri porovnaní pracovných činností vychádza z charakteristiky príslušnej platovej triedy uvedenej v prílohe č. 1 alebo 2 zákona, pričom pracovné činnosti porovnáva z hľadiska kvalifikačných predpokladov, ktoré sú potrebné na jej vykonávanie, z hľadiska zložitosti a zodpovednosti a z hľadiska psychickej záťaže a fyzickej záťaže vykonávanej pracovnej činnosti.


(7) Ak zamestnávateľ dočasne zaradí zamestnanca do platovej triedy podľa odseku 6, požiada bez zbytočného odkladu o doplnenie katalógu o novú pracovnú činnosť podľa osobitného predpisu. O definitívnom zaradení zamestnanca do platovej triedy rozhodne zamestnávateľ v súlade s doplnením tejto pracovnej činnosti do katalógu. Finančné nároky zamestnanca alebo zamestnávateľa vyplývajúce z nesúladu dočasného zaradenia zamestnanca do platovej triedy a jeho definitívneho zaradenia do platovej triedy sa nevyrovnávajú.


Po dočasnom zaradení zamestnanca do platovej triedy porovnaním pracovnej činnosti vykonávanej zamestnancom s pracovnými činnosťami uvedenými v katalógu, zamestnávateľ hneď požiada o doplnenie katalógu o novú pracovnú činnosť príslušné rezortné ministerstvo, do ktorého pôsobnosti patrí vykonávaná pracovná činnosť. Zriaďovateľ zamestnávateľa alebo zamestnávateľ, ktorý nemá zriaďovateľa, teda žiadateľ, predkladá žiadosť o zmenu alebo o doplnenie katalógu Úrad vlády SR s písomným stanoviskom ministerstva alebo iného ústredného orgánu štátnej správy, orgánu alebo úradu, ktorý vykonáva štátne záležitosti, do ktorého pôsobnosti navrhovaná pracovná činnosť vecne patrí, a v podmienkach samosprávy aj so súhlasom reprezentatívneho zástupcu zamestnávateľov.

Súčasťou žiadosti na doplnenie katalógu je vyplnený analytický list pracovnej činnosti, ktorú žiadateľ žiada doplniť do katalógu. Vzor analytického listu je uvedený v prílohe č. 3 nariadenia vlády SR č. 341/2004 Z. z.

Žiadateľ vyplní analytický list, v ktorom opíše navrhovanú pracovnú činnosť podľa:

a) potrebnej odbornej prípravy a praxe, ktorými sú vzdelanie, osobitný kvalifikačný predpoklad, odborná prax,

b) zložitosti, ktorou je zložitosť pracovnej činnosti, zložitosť zariadenia alebo zložitosť techniky vlastnej činnosti a zložitosť pracovných vzťahov,

c) zodpovednosti, ktorou je zodpovednosť za výsledky práce, zodpovednosť za bezpečnosť práce, zodpovednosť vyplývajúca z možného rizika vzniku škody,

d) záťaže, ktorou je fyzická záťaž a psychická záťaž.

A až po doplnení tejto pracovnej činnosti zamestnávateľ rozhodne o konečnom zaradení zamestnanca do platovej triedy. Ak sa dočasné zaradenie zamestnanca do platovej triedy nezhodne s platovou triedou, do ktorej sa zamestnanec definitívne zaradí po doplnení katalógu, plat sa nevyrovnáva. Teda, ak zamestnanec podľa dočasného zaradenia bol zaradený do vyššej platovej triedy, ako je platová trieda, do ktorej bola zaradená ním vykonávaná pracovná činnosť po doplnení katalógu, zamestnancovi sa vyplatený plat spätne nestŕha. A opačne, ak zamestnanec podľa dočasného zaradenia bol zaradený do nižšej platovej triedy, ako je platová trieda, do ktorej bola zaradená ním vykonávaná pracovná činnosť po doplnení katalógu, zamestnancovi sa plat nedopláca.


(8) Zamestnávateľ môže zaradiť umeleckého zamestnanca9a) a zamestnanca inej umeleckej ustanovizne, ktorej predmetom činnosti je interpretovať hudobné diela, do platovej triedy podľa najnáročnejšej vykonávanej pracovnej činnosti, aj keď pre túto platovú triedu nespĺňa kvalifikačný predpoklad.


Ustanovujú sa výnimky zo vzdelania pre zaradenie umeleckých zamestnancov, ktorými sú samostatní divadelní umelci (najmä herec, bábkoherec, mím, tanečný sólista, vokálny sólista, inštrumentálny sólista, dirigent), divadelní umelci v zbore v orchestri alebo v inom umeleckom zoskupení (orchestrálny hudobník, zborový spevák a zborový tanečník, ktorý hrá, spieva, predvádza, prednáša alebo iným spôsobom interpretuje divadelné dielo len v osobitnej umeleckej skupine tvoriacej orchester, spevácky zbor, baletný zbor alebo tanečné zoskupenie), a ďalší umeleckí zamestnanci (najmä umelecký stolár, vlásenkár, krajčír, maskér, inšpicient, šepkár, manažér notového materiálu, nástrojár, ladič, zvukový a zvukovoobrazový technik a iní umelecko-technickí a umelecko-remeselní zamestnanci), a zamestnancov inej umeleckej ustanovizne, ktorej predmetom činnosti je interpretovať hudobné diela (samostatní hudobní umelci, ktorými sú najmä inštrumentálny sólista, dirigent, vokálny sólista a fyzická osoba inej umeleckej profesie a hudobní umelci v zbore, orchestri alebo v inom umeleckom zoskupení, ktorými sú najmä orchestrálny hudobník alebo zborový spevák, ktorý hrá, spieva, predvádza alebo iným spôsobom interpretuje umelecké dielo len v osobitnej umeleckej skupine tvoriacej orchester, spevácky zbor, iné komorné inštrumentálne, vokálne alebo inštrumentálno-vokálne zoskupenie), do platovej triedy, ktorých je možné zaradiť do platovej triedy podľa nimi vykonávanej najnáročnejšej pracovnej činnosti aj vtedy, ak pre zaradenie do tejto platovej triedy nespĺňajú ustanovený kvalifikačný predpoklad.


(9) Zamestnávateľ môže zaradiť zamestnanca, ktorý dosiahol úplné stredné vzdelanie, do 6.platovej triedy len vtedy, ak má podľa druhu práce vykonávať pracovnú činnosť zaradenú v katalógu do tejto platovej triedy a spĺňa osobitný kvalifikačný predpoklad podľa osobitného predpisu8) ustanovený na jej vykonávanie.


Od 1. januára 2019 sa ustanovuje podmienka zaradenia zamestnanca sú plným stredným vzdelaním do 6. platovej triedy, ktorého bolo možné do 31. 12. 2018 zaradiť do 9. platovej triedy naďalej tak, že od 1. januára 2019 je možné do 6. platovej triedy, bývalej 9. platovej triedy, zaradiť zamestnanca s úplným stredným vzdelaním len vtedy, ak je v niektorom osobitnom právnom predpise ustanovený osobitný kvalifikačný predpoklad, ktorý musí tento zamestnanec mať získaný, alebo ho je povinný získať v ustanovenej lehote, aby mohol túto pracovnú činnosť vykonávať. Napr. vykonanie atestácie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. je osobitným kvalifikačným predpokladom na to, aby pedagogický zamestnanec s úplným stredným vzdelaním mohol vykonávať pracovnú činnosť zaradenú v 6. platovej triede a zaradil sa do 6. platovej triedy.

Na vykonávanie ani jednej z prierezových administratívnych pracovných činností uvedených v časti 01. Spoločné pracovné činnosti prílohy č. 1 nariadenia vlády SR č. 341/2004 Z. z. nie je ustanovený osobitný kvalifikačný predpoklad a z uvedeného dôvodu sa v 6. platovej triede tejto časti katalógu nenachádza žiadna pracovná činnosť s požiadavkou úplného stredného vzdelania. Z uvedeného dôvodu je možné zamestnancov s úplným stredným vzdelaním vykonávajúcich pracovné činnosti personalistu, účtovníka, ekonóma, rozpočtára a pod. zaradiť od 1. januára 2019 najvyššie do 5. platovej triedy, bývalej 8. platovej triedy. To znamená, že zamestnanca s úplným stredným vzdelaním vykonávajúceho pracovnú činnosť, na vykonávanie ktorej nie je v osobitnom právnom predpise ustanovený osobitný kvalifikačný predpoklad, je možné od 1. 1. 2019 zaradiť najvyššie do 5. platovej triedy.


(10) Zamestnanca, ktorý má vykonávať pracovné činnosti remeselné, manuálne alebo manipulačné s prevahou fyzickej práce, môže zamestnávateľ výnimočne zaradiť do 4. platovej triedy podľa ním vykonávanej najnáročnejšej pracovnej činnosti, ak na jej vykonávanie podľa rozhodnutia zamestnávateľa stačí stredné vzdelanie v príslušnom učebnom odbore a najmenej päť rokov odbornej praxe.


Ustanovuje sa výnimka z požadovaného stupňa vzdelania, ktorým je úplné stredné vzdelanie, ktorú je možné udeliť len zamestnancovi, ktorý má vykonávať pracovné činnosti remeselné, manuálne alebo manipulačné s prevahou fyzickej práce. Takéhoto zamestnanca mohol zamestnávateľ do 31. 12. 2018 výnimočne zaradiť do 6. platovej triedy alebo do 7. platovej triedy, od 1. januára 2019 do 4. platovej triedy, podľa ním vykonávanej najnáročnejšej pracovnej činnosti, ak zamestnanec vykonáva pracovnú činnosť zaradenú v tejto platovej triede a ak na jej vykonávanie na základe rozhodnutia zamestnávateľa stačí stredné vzdelanie v príslušnom učebnom odbore a získanie najmenej päť rokov odbornej praxe. Okruh pracovných činností, na vykonávanie ktorých podľa rozhodnutia zamestnávateľa postačuje stredné vzdelanie a najmenej päť rokov odbornej praxe, musí mať zamestnávateľ určený vo svojom pracovnom poriadku.


(11) Pri zaradení zamestnanca do platovej triedy zamestnávateľ neprihliada na dosiahnutý vyšší stupeň vzdelania alebo na iný druh osobitného kvalifikačného predpokladu, ako je stupeň vzdelania alebo druh osobitného kvalifikačného predpokladu, ktoré sú v katalógu alebo v osobitnom predpise ustanovené pre ním vykonávanú najnáročnejšiu pracovnú činnosť; to neplatí pre pedagogického zamestnanca, odborného zamestnanca, vedúceho pedagogického zamestnanca a vedúceho odborného zamestnanca, ktorí sa do platovej triedy zaraďujú podľa dosiahnutého kariérového stupňa podľa osobitného predpisu. Na vedúceho pedagogického zamestnanca a na vedúceho odborného zamestnanca sa odsek 2 nevzťahuje.


Nemení sa ustanovenie zákona, podľa ktorého sa ustanovuje, že ak zamestnanec získal vyšší stupeň vzdelania alebo získal iný druh osobitného kvalifikačného predpokladu, ako je stupeň vzdelania alebo druh osobitného kvalifikačného predpokladu, ktoré sú v katalógu alebo v osobitnom predpise ustanovené pre najnáročnejšiu pracovnú činnosť vykonávanú zamestnancom, zamestnávateľ pri zaradení zamestnanca do platovej triedy neprihliada na tieto skutočnosti. To znamená, že ak zamestnanec, ktorý vykonáva pracovné činnosti zaradené napr. v 5. platovej triede, na vykonávanie ktorých sa podľa katalógu vyžaduje úplné stredné vzdelanie, získal vysokoškolské vzdelanie prvého alebo druhého stupňa, získanie tohto vyššieho stupňa vzdelania nie je dôvodom na preradenie zamestnanca do vyššej platovej triedy. Na preradenie do vyššej platovej triedy je potrebné, aby sa zamestnancovi zmenila najnáročnejšia pracovná činnosť, ktorú podľa druhu práce dohodnutého v pracovnej zmluve vykonáva.

Uvedené neplatí pre pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov, vedúcich pedagogických zamestnancov a vedúcich odborných zamestnancov. U týchto zamestnancov sa zohľadňuje získanie vyššieho stupňa vzdelania. Tieto skupiny zamestnancov sa do platovej triedy zaraďujú podľa dosiahnutého kariérového stupňa získaného podľa osobitného predpisu. Týmto osobitným predpisom je zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kategórie pedagogických zamestnancov sú od 1. 9. 2019 ustanovené § 19 zákona č. 138/2019 Z. z. uvedeného zákona. Podľa uvedeného ustanovenia zákona kategóriou pedagogického zamestnanca je učiteľ, majster odbornej výchovy, vychovávateľ, korepetítor, školský tréner, pedagogický asistent, zahraničný lektor, školský špeciálny pedagóg a učiteľ profesijného rozvoja, ktorý je spravidla pedagogickým zamestnancom vzdelávacej organizácie poskytujúcej vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov. Kategória učiteľ sa rozdeľuje na podkategórie podľa školy, v ktorej tento učiteľ vykonáva pracovnú činnosť. Podkategóriou učiteľa ustanovenou § 20 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. je učiteľ materskej školy, učiteľ prvého stupňa základnej školy, učiteľ druhého stupňa základnej školy, učiteľ strednej školy, učiteľ základnej umeleckej školy a učiteľ jazykovej školy.

Na podkategórie sa do 31. 8. 2019 delila aj kategória pedagogický asistent, a to v závislosti od toho, ktorej kategórii pedagogického zamestnanca vykonával asistenciu. Podkategóriou pedagogického asistenta bol asistent učiteľa, asistent vychovávateľa a asistent majstra odbornej výchovy. Od 1. 9. 2019 sa kategória pedagogický asistent nedelí na podkategórie.

Od 1. 9. 2019 sa na podkategórie delí aj kategória učiteľ profesijného rozvoja, a to na podkategóriu lektor vzdelávania, metodik profesijného rozvoja a konzultant

Najčítanejšie články
viac článkov