dnes je 12.6.2021

Input:

Komentár k zákonu o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (553/2003 Z. z.) - § 7 - Tarifný plat

10.2.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.1.1.7 Komentár k zákonu o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (553/2003 Z. z.) - § 7 - Tarifný plat

Ing. Jarmila Belešová

§ 7

Tarifný plat


(1) Zamestnancovi zaradenému do platovej triedy podľa § 5 patrí tarifný plat v sume platovej tarify ustanovenej pre platovú triedu a platový stupeň, do ktorých je zaradený, podľa základnej stupnice platových taríf alebo podľa osobitnej stupnice platových taríf. To neplatí pre zamestnanca zamestnávateľa uvedeného v § 1 ods. 1 písm. g), pedagogického zamestnanca, odborného zamestnanca a zamestnanca iného zamestnávateľa, ak tak ustanoví osobitný predpis.15)Základná stupnica platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme je uvedená v prílohe č. 3 a osobitná stupnica platových taríf vysokoškolských učiteľov, umeleckých pracovníkov vo verejnej vysokej škole a v štátnej vysokej škole a zamestnancov s najmenej vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa, ktorí vykonávajú výskumno-pedagogickú činnosť alebo výskumnú činnosť a vývojovú činnosť na výskumnom pracovisku16) (ďalej len „učitelia vysokých škôl a výskumní a vývojoví zamestnanci“) je uvedená v prílohe č. 5. Tarifný plat pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom sa určí podľa odsekov10 až 14.


Ustanovuje sa spôsob určenia tarifného platu zamestnancovi a stupnice platových taríf, podľa ktorých je možné určiť tarifný plat jednotlivým skupinám zamestnancov.

Zamestnancovi patrí tarifný plat v sume platovej tarify ustanovenej pre platovú triedu a platový stupeň, do ktorých je zaradený, podľa základnej stupnice platových taríf alebo podľa niektorej z osobitných stupníc platových taríf. Určenie tarifného platu uvedeným spôsobom sa nevzťahuje na zamestnanca Rady pre transmisiu a vysielanie, pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca, ktorí majú zákonom ustanovené len platové tarify, a zamestnanca iného zamestnávateľa, ak tak ustanoví osobitný predpis. Jednotlivé stupnice platových taríf vrátane platových taríf pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov tvoria prílohy zákona. Tarifný plat pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom sa od 1. 1. 2019 určuje spôsobom ustanoveným v § 7 ods. 10 až 14 zákona č. 553/2003 Z. z., do 31. 12. 2018 spôsobom ustanoveným v § 7 ods. 9 až 13 zákona. A od 1. januára 2019 a aj od 1. septembra 2019 sa tarifný plat pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom určuje spôsobom ustanoveným v § 7 ods. 10 až 14 zákona č. 553/2003 Z. z.

Od 1. januára 2019 sa znižuje počet stupníc platových taríf na dve stupnice platových taríf, a to na základnú stupnicu platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, ktorá je uvedená v prílohe č. 3 zákona a osobitná stupnica platových taríf vysokoškolských učiteľov, umeleckých pracovníkov vo verejnej vysokej škole a v štátnej vysokej škole a zamestnancov s najmenej vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa, ktorí vykonávajú výskumno-pedagogickú činnosť alebo výskumnú činnosť a vývojovú činnosť na výskumnom pracovisku, (ďalej len „ osobitná stupnica platových taríf učiteľov vysokých škôl a vedecko-výskumných zamestnancov)“, ktorá je uvedená v prílohe č. 5 zákona. Pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom sa aj od 1. januára 2019 určuje plat podľa platových taríf pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, ktoré sú od 1. 1. 2019 prílohou č. 4 zákona, a ktoré tvorili do 31. 12. 2018 prílohu č. 7 zákona. A v tomto zmysle bolo zmenené od 1. 1. 2019 aj znenie ustanovenia § 7 ods. 1 zákona.

Osobitná stupnica platových taríf učiteľov vysokých škôl a vedecko-výskumných zamestnancov účinná od 1. januára 2019 a platové tarify pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, tiež účinné od 1. 1. 2019 sú ustanovené nariadením vlády SR č. 388/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Uvedené prílohy nariadenia vlády sa však v súlade s novelou zákona č. 553/2003 Z. z. od 1. septembra 2019 do 31. decembra 2019 neuplatňujú z dôvodu zvýšenia platov uvedených skupín zamestnancov s účasťou od 1.9.2019. V tejto súvislosti a aj z dôvodu, že v nariadení vlády SR č. 388/2018 Z.z. boli uvedená aj osobitná stupnica platových taríf učiteľov vysokých škôl a vedecko-výskumných zamestnancov a platové tarify pedagogických a odborných zamestnancov, ktoré mali byť účinné od 1. januára 2020, nariadenie vlády SR č. 388/2018 Z.z. bolo novelizovane a to nariadením vlády SR č. 338/2019 Z. z. Novelou nariadenia vlády boli zmenená príloha č. 4, v ktorej sú uvedené platové tarify pedagogických a odborných zamestnancov, účinné od 1. januára 2020, a prílohy č. 5 , v ktorej je uvedená osobitná stupnica platových taríf učiteľov vysokých škôl a vedecko-výskumných zamestnancov účinná od 1. januára 2020.

Osobitná stupnica platových taríf učiteľov vysokých škôl a vedecko-výskumných zamestnancov účinná od 1. septembra 2019 do 31. decembra 2019 tvorí prílohu č. 5 novelizovaného zákona č. 553/2003 Z. z. účinného od 1. 9. 2019 a platové tarify pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, tiež účinné od 1. 9. 2019 do 31. 12. 2019, sú uvedené v prílohe č. 4 uvedeného zákona.


(2) Zamestnávateľ určí tarifný plat vedúcemu zamestnancovi podľa stupnice platových taríf, podľa ktorej sa určuje tarifný plat jemu podriadeným zamestnancom. Rovnako sa postupuje, ak ide o vedúceho zamestnanca, ktorý je štatutárnym orgánom. To neplatí pre vedúceho zamestnanca zamestnávateľa uvedeného v § 1 ods. 1 písm. g), pre vedúceho pedagogického zamestnanca a pre vedúceho odborného zamestnanca. Ak sa tarifný plat podriadeným zamestnancom určuje podľa rôznych stupníc platových taríf, tarifný plat vedúcemu zamestnancovi sa určí podľa tej stupnice platových taríf, ktorá je preňho výhodnejšia, okrem stupnice platových taríf uvedenej v prílohe č. 4.


Ustanovuje sa, že vedúcemu zamestnancovi a aj vedúcemu zamestnancovi, ktorý je štatutárnym orgánom zamestnávateľa, sa určuje tarifný plat podľa tej istej stupnice platových taríf, podľa ktorej sa určuje tarifný plat jemu podriadeným zamestnancom. Takéto určenie platu sa nevzťahuje na vedúceho zamestnanca Rady pre transmisiu a vysielanie a nevzťahuje sa ani vedúceho pedagogického a vedúceho odborného zamestnanca, ktorým sa tarifný plat určuje vždy z platových taríf pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov podľa nimi dosiahnutého kariérového stupňa.

V prípade, ak zamestnávateľ určuje tarifný plat podriadeným zamestnancom podľa rôznych stupníc platových taríf, tarifný plat vedúcemu zamestnancovi sa určí podľa tej stupnice platových taríf, ktorá je pre vedúceho zamestnanca výhodnejšia, nie však podľa platových taríf pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, ktoré sú uvedené v prílohe č. 4 zákona. Napr., ak sa v organizácii určuje tarifný plat niektorým zamestnancom podľa základnej stupnice platových taríf, niektorým podľa osobitnej stupnice platových taríf vybraných skupín zamestnancov a pedagogickým zamestnancom tejto organizácie sa určuje plat podľa platových taríf pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, vedúcemu zamestnancovi organizácie sa určí plat podľa tej stupnice platových taríf, ktorá je pre neho výhodnejšia, t. j. v uvedenom prípade podľa osobitnej stupnice platových taríf vybraných skupín zamestnancov, aj keď výhodnejšie sú v tomto prípade platové tarify pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, ktoré však v tomto prípade nie je možné použiť. Podľa patových taríf pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov sa určí plat len pedagogickým a odborným zamestnancom a vedúcim pedagogickým a vedúcim odborným zamestnancom tejto organizácie.

Z dôvodu zníženia počtu stupníc platových taríf a zrušenia osobitnej stupnice platových taríf zamestnancov s vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa, ktorí vykonávajú výskumno-pedagogickú činnosť alebo výskumnú činnosť a vývojovú činnosť na výskumnom pracovisku a zdravotníckych zamestnancov, ktorí neboli odmeňovaní podľa osobitného predpisu, uvedenej v prílohe č. 5 a osobitnej stupnice platových taríf zamestnancov, ktorí pôsobili vo verejnej vysokej škole alebo v štátnej vysokej škole ako vysokoškolskí učitelia, uvedenej v prílohe č. 5a zákona, s účinnosťou od 1. 1. 2019 došlo k zmene prílohy č. 7 zákona, v ktorej boli do 31. 12. 2018 uvedené platové tarify pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, na prílohu č. 4 zákona.


(3) Tarifný plat zamestnanca zamestnávateľa uvedeného v § 1 ods. 1 písm. g) nesmie byť nižší ako platová tarifa prvého platového stupňa ustanovená v základnej stupnici platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme uvedenej v prílohe č. 3 pre platovú triedu, do ktorej je zamestnanec zaradený.


Ustanovuje sa, že tarifný plat zamestnanca Rady pre transmisiu a vysielanie nesmie byť nižší ako je platová tarifa prvého platového stupňa v základnej stupnici platových taríf ustanovená pre platovú triedu, do ktorej je tento zamestnanec zaradený z dôvodu, že sa u týchto zamestnancov pri určovaní tarifného platu nezohľadňuje prax zamestnanca.


(4) Zamestnávateľ môže zamestnancovi okrem pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca určiť tarifný plat podľa príslušnej stupnice platových taríf v rámci rozpätia najnižšej platovej tarify a najvyššej platovej tarify platovej triedy, do ktorej ho zaradil, nezávisle od dĺžky započítanej praxe. Takto určený tarifný plat nesmie byť nižší, ako by bol tarifný plat určený podľa zaradenia do platového stupňa.


Ustanovuje sa pre zamestnávateľa možnosť určiť zamestnancovi tarifný plat podľa príslušnej stupnice platových taríf v rámci rozpätia najnižšej platovej tarify a najvyššej platovej tarify platovej triedy, do ktorej zamestnávateľ zamestnanca zaradil, nezávisle od dĺžky započítanej praxe. Teda zamestnávateľ môže určiť zamestnancovi tarifný plat aj z toho platového stupňa, na zaradenie do ktorého ešte nezískal potrebnú započítanú prax stanovenú na zaradenie do tohto platového stupňa, napr. do 31. 12. 2018 mohol zamestnávateľ určiť zamestnancovi plat aj z 12. platového stupňa aj v prípade, ak zamestnanec ešte nedosiahol viac ako 32 rokov započítanej praxe. Pri tomto spôsobe určovania platu zamestnávateľ musí dodržať podmienku, aby určený tarifný plat nebol nižší, ako by bol tarifný plat určený podľa zaradenia zamestnanca do platového stupňa podľa skutočnej započítanej praxe

Uvedené ustanovenie zákona zostalo od 1. januára 2019 nezmenené. Aj od 1. januára 2019 môže zamestnávateľ určiť zamestnancovi tarifný plat podľa príslušnej stupnice platových taríf v rámci rozpätia najnižšej platovej tarify a najvyššej platovej tarify platovej triedy, do ktorej zamestnávateľ zamestnanca zaradil, nezávisle od dĺžky započítanej praxe. Aj od 1. 1. 2019 môže zamestnávateľ určiť zamestnancovi tarifný plat aj z toho platového stupňa, na zaradenie do ktorého ešte nezískal potrebnú započítanú prax stanovenú na zaradenie do tohto platového stupňa, napr. zamestnávateľ môže určiť zamestnancovi plat aj zo 14. platového stupňa aj v prípade, ak zamestnanec ešte nedosiahol viac ako 40 rokov započítanej praxe.


(5) Okruh pracovných činností vykonávaných zamestnancami, ktorým sa tarifný plat určí podľa odseku 4, dohodne zamestnávateľ v kolektívnej zmluve alebo ich vymedzí vo vnútornom predpise.


Ustanovuje sa podmienka na to, aby zamestnávateľ mohol určiť zamestnancom plat nehľadiac na dĺžku započítanej praxe tak, že okruh pracovných činností vykonávaných zamestnancami, ktorým zamestnávateľ určí tarifný plat nehľadiac na dĺžku započítanej praxe, je zamestnávateľ povinný dohodnúť v podnikovej kolektívnej zmluve alebo ich vymedziť vo svojom pracovnom poriadku. Uvádza sa okruh pracovných činností, nie názvy povolaní, ktorým zamestnávateľ určí plat nehľadiac na dĺžku započítanej praxe. Uvedená povinnosť zamestnávateľa platí aj po 1. januári 2019.

V prípade, ak mal zamestnávateľ do 31. 12. 2018 v podnikovej kolektívnej zmluve dohodnutý alebo vo svojom vnútornom predpise vymedzený okruh pracovných činností vykonávaných zamestnancami, ktorým sa tarifný plat určí nehľadiac na dĺžku započítanej praxe, a od 1. 1. 2019 už nechce určovať svojim zamestnancom tarifný plat nehľadiac na dĺžku započítanej praxe, je potrebné aby od 1. januára 2019 zmenil kolektívnu zmluvu alebo vnútorný predpis, v ktorom má vymedzený okruh pracovných činností vykonávaných zamestnancami, ktorým tarifný plat určí nehľadiac na dĺžku započítanej praxe.


6) Zvýšenie tarifného platu určeného podľa odseku 1 o 5 % patrí zamestnancovi, ktorý je zaradený do 4. platovej triedy až 10. platovej triedy základnej stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a ktorý:

a) zabezpečuje odborné a metodické riadenie škôl a školských zariadení, prípravu pedagogickej dokumentácie, vykonáva metodickú činnosť v metodicko-pedagogických centrách alebo zabezpečuje rezortný informačný systém v školskom výpočtovom stredisku podľa osobitného predpisu,19)

b) vykonáva odborné pracovné činnosti,

1. poradensko-psychologických služieb,20a)

2. sociálnej práce v zariadeniach sociálnych služieb alebo v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,

c) vykonáva v oblasti tvorby, šírenia, uchovávania a sprístupňovania kultúrnych hodnôt:

1. zhromažďovanie, zhodnocovanie, odborné spravovanie, využívanie alebo sprístupňovanie múzejných zbierkových predmetov alebo galerijných zbierkových predmetov,21)

2. poskytovanie knižnično-informačných služieb, získavanie, spracúvanie, uchovávanie, ochraňovanie alebo využívanie knižničných fondov,22) zabezpečovanie používania informačných technológií,

3. odbornú činnosť pri ochrane pamiatkového fondu,23)

4. osvetovú činnosť,24)

5. odbornú činnosť pri ochrane a využívaní archívnych dokumentov,25)

6. inú tvorivú koncepčnú, analytickú, dokumentačnú, informačnú, edičnú, propagačnú, výskumnú alebo metodickú činnosť v špecializovanej organizácii v rezorte kultúry alebo v inej ustanovizni, ktorou je múzeum, galéria,21) knižnica22) alebo osvetové zariadenie,24)

7. činnosť umeleckého zamestnanca9a) a zamestnanca inej umeleckej ustanovizne, ktorej predmetom činnosti je interpretovať hudobné diela, alebo

d) vykonáva v oblasti geológie, ochrany prírody a krajiny, ochrany vôd, ochrany ovzdušia a odpadového hospodárstva tieto odborné činnosti:

1. zabezpečovanie odborných činností na vykonávanie štátnej správy vo veciach ochrany prírody a krajiny vrátane zabezpečovania environmentálnej výchovy a vzdelávania so zameraním na ochranu prírody a krajiny,26) kultúrno-výchovnú, chovateľskú, ochranársku, výskumnú a poradenskú činnosť v oblasti ochrany prírody a krajiny vrátane vedeckej činnosti,26)

2. zabezpečovanie starostlivosti o životné prostredie a rozvoja environmentalistiky v súlade so zásadami trvalo udržateľného rozvoja,27)

3. zabezpečovanie systematického a komplexného geologického výskumu územia Slovenskej republiky, projektovanie, vykonávanie a vyhodnocovanie geologických prác v rozsahu ustanovenom osobitnými predpismi,28)

4. monitorovanie kvantitatívnych a kvalitatívnych parametrov charakterizujúcich stav ovzdušia a vôd, zhromažďovanie, validáciu, hodnotenie, archiváciu a interpretáciu údajov a informácií o stave a režime ovzdušia a vôd.29)“


Ustanovenie § 7 ods. 6 zákona, ktorým sa ustanovovalo, ktorým zamestnancom, za ktoré vykonávané pracovné činnosti a pre ktorých zamestnávateľov sa určoval tarifný plat podľa osobitnej stupnice platových taríf vybraných skupín zamestnancov podľa prílohy č. 4 zákona, bolo od 1. januára 2019 vypustené a nahradené novým znením. Uvedeným skupinám zamestnancov sa od 1. 1. 2019 poskytuje plat podľa základnej stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Nové znenie § 7 ods. 6 zákona zavádza od 1. 1. 2019 zvýšenie tarifného platu zamestnancovi, ktorý je zaradený do 4. platovej triedy až 10. platovej triedy základnej stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a ktorý vykonáva a zabezpečuje činnosti uvedené v tomto ustanovení zákona.

Od 1. januára 2019 patrí zamestnancovi, ktorý je zaradený do 4. platovej triedy až 10. platovej triedy základnej stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, a ktorý zabezpečuje odborné a metodické riadenie škôl a školských zariadení, prípravu pedagogickej dokumentácie, vykonáva metodickú činnosť v metodicko-pedagogických centrách alebo zabezpečuje rezortný informačný systém v školskom výpočtovom stredisku podľa osobitného predpisu, vykonáva odborné pracovné činnosti poradensko-psychologických služieb alebo sociálnej práce v zariadeniach sociálnych služieb alebo v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, vykonáva v oblasti tvorby, šírenia, uchovávania a sprístupňovania kultúrnych hodnôt činnosti uvedené v § 7 ods. 6 písm. c) zákona alebo vykonáva odborné činnosti v oblasti geológie, ochrany prírody a krajiny, ochrany vôd, ochrany ovzdušia a odpadového hospodárstva uvedené v § 7 ods. 6 písm. d) zákona, zvýšenie tarifného platu určeného podľa zaradenia do platovej triedy podľa § 5 zákona o 5 %. Zvýšenie sa určuje pevnou sumou zaokrúhlenou na 50 eurocentov nahor.


(7) Zdravotníckemu zamestnancovi zaradenému do 4. platovej triedy až 10. platovej triedy základnej stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme patrí zvýšenie tarifného platu určeného podľa odseku 1 o 10 % až 25 %. Zvýšenie tarifného platu podľa predchádzajúcej vety a podľa odseku 6 určí zamestnávateľ pevnou sumou zaokrúhlenou na 50 eurocentov nahor.“


Z dôvodu zrušenia osobitnej stupnice platových taríf zamestnancov s vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa, ktorí vykonávajú výskumno-pedagogickú činnosť alebo výskumnú činnosť a vývojovú činnosť na výskumnom pracovisku a zdravotníckych zamestnancov, ktorí neboli odmeňovaní podľa osobitného predpisu, uvedenej v prílohe č. 5 zákona dňom 31. 12. 2018, a ktorí sú od 1. januára 2019 odmeňovaní podľa základnej stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, sa od 1. januára 2019 zavádza zvýšenie tarifného plat zdravotníckym zamestnancom. Od 1. januára 2019 patrí zdravotníckemu zamestnancovi zaradenému do 4. platovej triedy až 10. platovej triedy základnej stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme zvýšenie tarifného platu o 10 % až 25 %. Zvýšenie sa určuje pevnou sumou zaokrúhlenou na 50 eurocentov nahor.


(8) Zamestnancovi vyššieho územného celku a obce, ktorý zabezpečuje výkon samosprávnej pôsobnosti alebo prenesený výkon štátnej správy, patrí zvýšenie tarifného platu určeného podľa odseku 1 o 15 %. Okruh týchto zamestnancov určí zamestnávateľ v pracovnom poriadku. Zvýšenie tarifného platu sa určí pevnou sumou zaokrúhlenou na 50 eurocentov nahor.


Ustanovuje sa povinnosť poskytnúť zamestnancom vyššieho územného celku a obce, ktorí zabezpečujú výkon samosprávnej pôsobnosti alebo prenesený výkon štátnej správy, a ktorých okruh má zamestnávateľ určený v pracovnom poriadku, zvýšenie určeného tarifného platu o 15 %, ktoré sa zaokrúhľuje na 50 eurocentov nahor.

Pri určovaní výkonu samosprávnej pôsobnosti je možné vychádzať z § 4 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a z § 4 ods. 1 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov. Pri určovaní zabezpečovania preneseného výkonu štátnej správy je potrebné vychádzať zo zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky a príslušných zákonov upravujúcich prenesený výkon štátnej správy v jednotlivých oblastiach štátnej správy, ako je napr. školstvo, sociálne veci, životné prostredie a pod. Nie všetci zamestnanci obce alebo vyššieho územného celku môžu toto zvýšenie tarifného platu poberať. Môžu ho poberať len zamestnanci určení v pracovnom poriadku obce alebo vyššieho územného celku, ktorí zabezpečujú výkon samosprávnej pôsobnosti alebo prenesený výkon štátnej správy, ako sú napr. zamestnanci školských úradov, stavebných úradov, lesných úradov obce, zabezpečujúci prenesený výkon štátnej správy.

Od 1. januára 2020 došlo k novele uvedeného ustanovenia zákona, ktorou sa zmenili platové triedy, v ktorých jen zdravotnícky zamestnanec zaradený na účely poskytovania uvedeného zvýšenia tarifného platu. Od 1. januára 2020 patrí zvýšenie tarifného platu o 10 % až 25 %. zdravotníckemu zamestnancovi zaradenému do 4. platovej triedy až 11. platovej triedy základnej stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.


(9) Zamestnancovi, ktorý plní úlohy spojené s organizačným a technickým zabezpečením činnosti vlády Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu,29aa) patrí zvýšenie tarifného platu určeného podľa odseku 1 o 20 %. Okruh týchto zamestnancov určí zamestnávateľ. Zvýšenie tarifného platu sa určí pevnou sumou zaokrúhlenou na 50 eurocentov nahor.


Ustanovuje sa povinnosť poskytnúť zamestnancom, ktorí plnia úlohy spojené s organizačným a technickým zabezpečením činnosti vlády SR podľa zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorých okruh si určí zamestnávateľ vo vnútornom predpise, zvýšenie tarifného platu o 20%, ktoré sa zaokrúhľuje na 50 eurocentov nahor.


(10) Pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi patrí tarifný plat, ktorý je súčtom platovej tarify priznanej podľa odseku 11a sumy zvýšenia platovej tarify podľa odseku 12. Rovnako sa postupuje aj u vedúceho pedagogického zamestnanca a vedúceho odborného zamestnanca.


Ustanovuje sa dvojzložkový tarifný plat pedagogických a odborných zamestnancov, tvorený ako súčet platovej tarify a sumy zvýšenia platovej triedy za započítanú prax. Takýto plat patrí aj vedúcemu pedagogickému a vedúcemu odbornému zamestnancovi. Z dôvodu zvýšenia počtu odsekov v § 7 sa v novelizovanom zákone zmenilo od 1. 1. 2019 číslo odseku, podľa ktorého sa určuje platová tarifa pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi z čísla odseku 10 na odsek 11 a číslo odseku, podľa ktorého sa určuje

Najčítanejšie články
viac článkov