dnes je 12.6.2021

Input:

Komentár k zákonu o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (553/2003 Z. z.) - § 8 - Príplatok za riadenie

1.9.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.1.1.8 Komentár k zákonu o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (553/2003 Z. z.) - § 8 - Príplatok za riadenie

Ing. Jarmila Belešová


§ 8

Príplatok za riadenie

(1) Vedúcemu zamestnancovi patrí príplatok za riadenie.


Ustanovuje sa povinnosť pre zamestnávateľa poskytnúť zamestnancovi, ktorý vykonáva funkciu vedúceho zamestnanca, príplatok za riadenie. Podľa Zákonníka práce vedúci zamestnanci zamestnávateľa sú zamestnanci, ktorí sú na jednotlivých stupňoch riadenia zamestnávateľa oprávnení určovať a ukladať podriadeným zamestnancom zamestnávateľa pracovné úlohy, organizovať, riadiť a kontrolovať ich prácu a dávať im na ten účel záväzné pokyny. Príplatok za riadenie patrí len týmto zamestnancom.


(2) Príplatok za riadenie vedúcemu zamestnancovi určí zamestnávateľ v rámci rozpätia percentuálneho podielu z platovej tarify najvyššieho platového stupňa platovej triedy, do ktorej je zaradený, a vedúcemu pedagogickému zamestnancovi a vedúcemu odbornému zamestnancovi v rámci rozpätia percentuálneho podielu z platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je zaradený, zvýšenej o 14 %. Rozpätie percentuálneho podielu podľa stupňa riadenia a pôsobnosti zamestnávateľa je uvedené v prílohe č. 6.


Ustanovuje sa spôsob určenia príplatku za riadenie. Príplatok za riadenie sa určuje zamestnancovi v rámci rozpätia percentuálneho podielu z platovej tarify najvyššieho platového stupňa platovej triedy, do ktorej je vedúci zamestnanec zaradený, teda určuje sa z 12. platového stupňa tej platovej triedy, do ktorej je vedúci zamestnanec zaradený. Vedúcim pedagogickým zamestnancom a vedúcim odborným zamestnancom sa určuje v rámci rozpätia percentuálneho podielu z platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je vedúci pedagogický zamestnanec a vedúci odborný zamestnanec zaradený, zvýšenej o 24 %. Uvedené znenie uvedeného ustanovenia zákona zostalo od 1. 1. 2019 nezmenené. To znamená, že príplatok za riadenie sa od 1. 1. 2019 neposkytuje vedúcim pedagogickým zamestnancom a vedúcim odborným zamestnancom z najvyššieho tarifného platu, ktorý prislúcha platovej triede a pracovnej triede, do ktorej je vedúci pedagogický a vedúci odborný zamestnanec zaradený. Aj napriek tomu, že od 1. januára 2019 je maximálne zvýšenie platovej tarify pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 28%, vedúcim pedagogickým zamestnancom a vedúcim odborným zamestnancom sa určuje príplatok za riadenie aj od 1. januára 2019 naďalej v rámci rozpätia percentuálneho podielu z platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je vedúci pedagogický zamestnanec a vedúci odborný zamestnanec zaradený, zvýšenej o 24 %.

Od 1. septembra 2019 došlo aj k zmene uvedeného ustanovenia zákona, a to v nadväznosti na zmenu percent, na základe ktorých sa pedagogickým a odborným zamestnancom zvyšuje platová tarifa za započítanú prax zistenú k 31. decembru. Od 1. septembra 2019 je síce maximálne zvýšenie platovej tarify pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 18%, ale vedúcim pedagogickým zamestnancom a vedúcim odborným zamestnancom sa určuje príplatok za riadenie od 1. septembra 2019 v rámci rozpätia percentuálneho podielu z platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je vedúci pedagogický zamestnanec a vedúci odborný zamestnanec zaradený, zvýšenej o 14 %.

Podľa prílohy č. 6 zákona, v ktorej je uvedené rozpätie percentuálneho podielu, sa príplatok za riadenie určuje v závislosti od stupňa riadenia a pôsobnosti organizácie, v ktorej zamestnanec vykonáva funkciu vedúceho zamestnanca. Zákonom sa rozlišuje miestna, okresná, krajská a celoštátna pôsobnosť zamestnávateľa a sú ustanovené štyri stupne riadenia, pričom sa II. stupeň riadenia rozdeľuje na stupeň II.a a stupeň II.b.

Príplatok za riadenie v závislosti od počtu obyvateľov obce, ako vymedzenie pôsobnosti zamestnávateľa, sa poskytuje vedúcim zamestnancom obecných úradov, resp. mestských úradov. Výška príplatku za riadenie zamestnancov obecných úradov, resp. mestských úradov závisí aj od počtu obyvateľov obce. Osobitne je určený v rámci pôsobnosti organizácie príplatok za riadenie zamestnancom mesta Košice a mesta Bratislava.

Ostatní zamestnávatelia určujú príplatok za riadenie v závislosti od územnej pôsobnosti, v ktorej organizácia pôsobí. Z miestnej pôsobnosti sa určuje príplatok za riadenie napr. vedúcim zamestnancom základných škôl, základných umeleckých škôl a materských škôl. Z okresnej pôsobnosti sa určuje príplatok za riadenie napr. vedúcim zamestnancom stredných škôl, jazykových škôl, odborných učilíšť, praktických škôl a školských internátov.

Vedúcim zamestnancom, ktorí vykonávajú funkciu štatutárneho orgánu, sa poskytuje príplatok za riadenie vždy z I. stupňa riadenia príslušnej pôsobnosti.

Napr. riaditeľom škôl s právnou subjektivitou, ako štatutárnym orgánom, sa poskytuje príplatok za riadenie vždy z I. stupňa riadenia príslušnej územnej pôsobnosti. Zástupcovi riaditeľa školy, ktorý zastupuje štatutárny orgán v čase jeho neprítomnosti v celom rozsahu jeho práv a povinností, ak má riaditeľ takéhoto zástupcu určeného, sa poskytuje príplatok za riadenie z II.a stupňa riadenia, ako vedúcemu zamestnancovi, ktorý zodpovedá za zverený úsek činnosti zamestnávateľa a zastupuje štatutárny orgán v čase jeho neprítomnosti v celom rozsahu jeho práv a povinností. Ostatným zástupcom riaditeľa školy patrí príplatok z II.b stupňa riadenia, ako vedúcim zamestnancom, ktorí zastupujú štatutárny orgán v rámci zvereného úseku činnosti zamestnávateľa a ktorí priamo riadia aspoň jedného vedúceho zamestnanca na IV. stupni riadenia alebo priamo riadia podriadených zamestnancov. Z II.b stupňa riadenia sa poskytuje príplatok za riadenie aj riaditeľom škôl bez právnej subjektivity, ako vedúcim zamestnancom, ktorí zastupujú štatutárny orgán v rámci zvereného úseku činnosti zamestnávateľa, teda zastupujú starostu obce v rámci zabezpečovania výchovy a vzdelávania. Pritom školu považujeme na účely určenia príplatku za riadenie za organizáciu s inou

Najčítanejšie články
viac článkov